Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Χορήγηση άδειας επιγραμμικής χρήσης εκδόσεων τύπου σε παρόχους υπηρεσιών συλλεκτών ειδήσεων («news aggregator»)

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/4398-αμοιβολόγιο-για-παρόχους-υπηρεσιών-συλλεκτών-ειδήσεων-news-aggregator

Αμοιβολόγιο για τη χορήγηση άδειας επιγραμμικής χρήσης εκδόσεων τύπου σε παρόχους υπηρεσιών συλλεκτών ειδήσεων («news aggregator») που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά

Α. Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου, εποπτευόμενος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων των δικαιωμάτων επιγραμμικής χρήσης έργων του λόγου και εικόνας.

Β. Με το άρθρ. 18 του Ν. 4996/2022 εισάγεται η διάταξη του άρθρ. 51Β στον Ν. 2121/93 για την προστασία των εκδοτών τύπου για επιγραμμικές χρήσεις των εκδόσεών τους από παρόχους της κοινωνίας της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό εκδόσεων τύπου από παρόχους υπηρεσιών συλλεκτών ειδήσεων («news aggregator»).

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ την 21/12/2023 αποφάσισε τη δημοσίευση αμοιβολογίου κατ’ άρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 4481/2017, ειδικώς για την επιγραμμική χρήση εκδόσεων τύπου από συλλέκτες ειδήσεων («news aggregator») και συγκεκριμένα το εν λόγω αμοιβολόγιο έχει το εξής περιεχόμενο:

1. Ο χρήσεις που καλύπτονται από το παρόν αμοιβολόγιο αφορούν την επιγραμμική χρήση εκδόσεων τύπου αποκλειστικώς για πράξεις αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό που είναι απαραίτητες για την δραστηριότητα συλλέκτη ειδήσεων («news aggregator»). Δηλαδή, πρόκειται αφενός οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, η οποία ανήκει στις εξουσίες των δικαιούχων και είναι απαραίτητη για την δραστηριότητα συλλέκτη ειδήσεων, υπό τον όρο ότι τα αντίγραφα διατηρούνται μόνον για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τον σκοπό της δραστηριότητας, και αφετέρου πρόκειται για πράξεις διάθεσης στο κοινό τίτλου και σύντομου αποσπάσματος ή περίληψης ειδησεογραφικού άρθρου με ή χωρίς φωτογραφία στην ιστοσελίδα του αδειοδοτηθέντος, που συνοδεύεται με δυνατότητα παραπομπής στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου εκδότη που δημοσίευσε το άρθρο, προς διευκόλυνση ανάγνωσης του πλήρους περιεχομένου του.

2. Το αντίτιμο της αδείας επιγραμμικής χρήσεως που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ, μετά από έγγραφη συμφωνία, για τις επιχειρήσεις παρόχων υπηρεσιών συλλέκτη ειδήσεων («news aggregator») που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ανέρχεται στα κάτωθι ποσά:

Ποσοστό 15% επί των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης ύψους έως 400.000 ευρώ

Ποσοστό 25% επί ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της που υπερβαίνουν το ποσό των 400.000 ευρώ

3. Η αδειοδότηση καλύπτει μόνον τις ως άνω πράξεις. Οποιαδήποτε άλλη πράξη και δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου καλύπτεται μόνον με την απόκτηση της αντίστοιχης πρόσθετης άδειας.

4. Δεν νοούνται ως συλλέκτες ειδήσεων («news aggregator») υπό την έννοια του παρόντος αμοιβολογίου και συνεπώς δεν καλύπτοντα από αδειοδότηση βάσει αυτού εκείνοι οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας των οποίων ένας από τους κύριους σκοπούς είναι η αναζήτηση επιγραμμικού περιεχομένου (μηχανές αναζήτησης) ή η παρουσίαση στο κοινό ή/και η ανταλλαγή/διαμοιρασμός περιεχομένου που αναρτούν οι χρήστες (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ή/και πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής περιεχομένου που αναφορτώνεται από τους χρήστες τους.

5.Το παρόν αμοιβολόγιο εφαρμόζεται στις κατά τα ως άνω χρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τη θέση σε ισχύ των σχετικών ως άνω δικαιωμάτων και έπειτα, εφόσον υφίσταται σχετική αξίωση.

Αθήνα, 21.12.2023