Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αμοιβολόγιο εύλογης αμοιβής άρθρ. 21 ν. 2121/93 για Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/4551-αμοιβολόγιο-εύλογης-αμοιβής-άρθρ-21-ν-2121-93-για-δημόσια-ανώτατα-εκπαιδευτικά-ιδρύματα

Αμοιβολόγιο εύλογης αμοιβής άρθρ. 21 ν. 2121/93 για Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Α. Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, εποπτευόμενος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων του δικαιώματος αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό αποσπασμάτων έργων του λόγου.

Β. Κατ’ άρθρ. 10 του Ν. 4996/2022, εισάγεται για την ψηφιακή χρήση έργων ειδικό καθεστώς εύλογης αμοιβής των δικαιούχων εξ αιτίας αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό και κατ' αίτηση διάθεσης στο κοινό, χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τούτο αποτυπώνεται στις νέες διατάξεις του τροποποιημένου άρθρ. 21 του Ν. 2121/1993.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ την 30/05/2024, αποφάσισε κατ’ άρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 4481/2017 την δημοσίευση αμοιβολόγιου με το εξής περιεχόμενο:

1. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται για τον καθορισμό της κατ’ άρθρ. 21 παρ. 5 του Ν. 2121/1993 εύλογης αμοιβής και αφορά αποκλειστικά και μόνον τις νόμιμες πράξεις ψηφιακής αναπαραγωγής, παρουσίασης και κατ’ αίτηση διάθεσης στο κοινό έργων του λόγου που πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη Δημοσίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις εγκαταστάσεις τους ή σε άλλους χώρους ή μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος, εφόσον το εν λόγω ίδρυμα παρέχει τακτικά δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με την φυσική παρουσία των σπουδαστών στους χώρους του και λειτουργεί χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

2. Η επιτρεπόμενη από τον νομό ψηφιακή χρήση στο πλαίσιο του καθεστώτος εύλογης αμοιβής αφορά μόνον ορισμένες πράξεις α) αναπαραγωγής, β) παρουσίασης στο κοινό και γ) κατ' αίτηση διάθεσης στο κοινό των οποίων η έκταση οριοθετείται εκ του νόμου ως εξής: πρόκειται για ψηφιακές χρήσεις που δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής έκτασης του εκάστοτε έργου ή δεν υπερβαίνουν το ένα νομίμως δημοσιευμένο άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού, ή το ένα ποίημα ή ένα έργο των εικαστικών τεχνών, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφικών έργων.

3. Οι ως άνω περιορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις καλύπτονται από το νόμιμο καθεστώς εύλογης αμοιβής εφόσον πραγματοποιούνται α) χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία και β) στις εξετάσεις του εν λόγω ιδρύματος. Υφίσταται δε υποχρέωση να συνοδεύονται κατά το δυνατόν από αναφορά της πηγής, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού και του εκδότη.

4. Η εύλογη αμοιβή για τις ως άνω χρήσεις από Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος ορίζεται ετησίως σε ποσό που θα εξοφλείται κατά την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου (από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο του ημερολογιακού έτους έναρξης της χρήσης) και ορίζεται στο ποσό των 4 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά εγγεγραμμένο/η φοιτητή/φοιτήτρια.

5. To Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προβαίνει σε δηλώσεις αριθμού σπουδαστών/στριών. Διατηρεί αρχείο του υλικού χρήσεως και εναποθέτει στα ψηφιακά αρχεία υδατογράφημα, καθώς και κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα (Αdobe DRM, Locklizard ή Readium), ώστε να διευκολύνεται η νόμιμη αρμοδιότητα του ΟΣΔΕΛ να ελέγχει, να επαληθεύει και να διανέμει την εύλογη αμοιβή στο πλαίσιο της εκ του νόμου υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης. Θέτει δε στην διάθεση του ΟΣΔΕΛ το ανωτέρω αρχείο, καθώς και επιτρέπει σε αυτόν την πρόσβαση στα απαραίτητα δίκτυα και συσκευές, και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον σκοπό της επαλήθευσης, του ελέγχου και της διασφάλισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Το Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα επισημαίνει στους/στις σπουδαστές/τριες και στο ακαδημαϊκό προσωπικό ότι τα κείμενα των οποίων πραγματοποιείται ψηφιακή χρήση υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η διανομή τους σε οιονδήποτε τρίτο, καθώς και μεριμνά για τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα κατά της πειρατείας.

6. Το παρόν αμοιβολόγιο εφαρμόζεται στις κατά τα ως άνω χρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τη θέση σε ισχύ των σχετικών ως άνω δικαιωμάτων και έπειτα, εφόσον υφίσταται σχετική αξίωση.

Αθήνα, 30/5/2024