Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εποπτικό Συμβούλιο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/289-διοίκηση-διάρθρωση/1193-εποπτικό-συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη, έναν δημιουργό έναν εκδότη και το τρίτο μέλος μπορεί να είναι είτε δημιουργός είτε εκδότης που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ρόλος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι κυρίως ελεγκτικός αναφορικά με τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/289-διοίκηση-διάρθρωση/1193-εποπτικό-συμβούλιο
Μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Άννη Ραγιά, Εκδ. Μέλισσα
Μαρίνα Τσικουρή, Συγγραφέας
Γιώργος Ψύχαλος Εκδ. Living Green A.E.E
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Συγγραφέας