Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Οργανόγραμμα ΟΣΔΕΛ

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/289-διοίκηση-διάρθρωση/2672-οργανόγραμμα-οσδελ

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός, που λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού [σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4481/2017 (τ. 2121/1993) για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας]. Λειτουργεί από το 1997 (ΦΕΚ 1164/30/12/1997) και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 73 στα Εξάρχεια. Ως αστικός συνεταιρισμός ανήκει στα μέλη του, στους συνέταιρους, και διοικείται από αυτά.

Θεσμικά όργανα του ΟΣΔΕΛ είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από όλα τα τακτικά μέλη του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο. Η διοικητική ευθύνη του ΟΣΔΕΛ ανατίθεται σε 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προκύπτει κατόπιν αρχαιρεσιών, που πραγματοποιούνται κάθε τρία έτη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Η διοίκηση του ΟΣΔΕΛ εποπτεύεται και ελέγχεται από τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ επεξεργάζεται και παρακολουθεί την υλοποίηση της στρατηγικής του Οργανισμού. Η διαχειριστική ευθύνη του Οργανισμού ανατίθεται σε διοικητικό στέλεχος, το οποίο αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή. Η εσωτερική δομή και λειτουργία του ΟΣΔΕΛ προσδιορίζονται από το καταστατικό και τις αποφάσεις του ΔΣ του.

Σκοπός του ΟΣΔΕΛ είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των πνευματικών και των συγγενικών προς τα πνευματικά δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου, καθώς και των δικαιοδόχων τους, όπως επίσης και των εκδοτών έργων του λόγου ή εικαστικών και φωτογραφικών έργων και των δικαιοδόχων τους. Εκπροσωπεί περισσότερους από 8.100 συγγραφείς, δημοσιογράφους, μεταφραστές, περισσότερους από 1.100 εκδότες βιβλίων, περιοδικών, Τύπου και σχεδόν το σύνολο των αλλοδαπών έντυπων έργων μέσω συμβάσεων αμοιβαιότητας με 40 χώρες.

Αποστολή του είναι να διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση ή/και αναπαραγωγή έντυπων έργων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών ή για τη χρήση από επιχειρήσεις, να εισπράττει και να αποδίδει τα δικαιώματα στους δικαιούχους, καθώς και να προστατεύει τα έργα τους από τη λογοκλοπή και την πειρατεία.

Επιδιώκει τη βελτίωση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη συνειδητοποίηση της σημασίας των πνευματικών δικαιωμάτων από την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου, μία εκ των οποίων είναι η καταγραφή της εκδοτικής παραγωγής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας διατηρεί και ενημερώνει συνεχώς τη βιβλιογραφική βάση osdelnet.gr. Επίσης εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς ενώσεις συλλογικής διαχείρισης (IFRRO, PDLN κλπ.).

Οργανόγραμμα ΟΣΔΕΛ