Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Έξοδα Διαχείρισης

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1137-έξοδα-διαχείρισης-κρατήσεις

Έξοδα Διαχείρισης 2023

Έξοδα Διαχείρισης 2022

Έξοδα Διαχείρισης 2021

Έξοδα Διαχείρισης 2020

Έξοδα Διαχείρισης 2019

Έξοδα Διαχείρισης 2018

Έξοδα Διαχείρισης 2017

Έξοδα Διαχείρισης 2016