Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Κρατήσεις

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1602-κρατήσεις

Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του ΟΣΔΕΛ (20/04/2021) οι κρατήσεις για τα έξοδα διαχείρισης και τα έξοδα για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς έχουν ως εξής:

Α. Κρατήσεις για την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων

O Οργανισμός πραγματοποιεί κρατήσεις για την κάλυψη των διαχειριστικών του εξόδων.

Ειδικότερα οι κρατήσεις του Οργανισμού είναι οι ακόλουθες:

  • 10% στα έσοδα από το εξωτερικό
  • 15% στα έσοδα από αδειοδότηση
  • 30% στα έσοδα από την επένδυση αδιάθετων εσόδων του ΟΣΔΕΛ (τόκοι κλπ)

Το υπόλοιπο ποσό των εξόδων διαχείρισης παρακρατείται από τα έσοδα της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 ν.4481/2017. Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό που παρακρατείται από το σύνολο των εσόδων για τα έξοδα διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί των εσόδων του έτους 2018, 22% επί των εσόδων του έτους 2019 και ποσοστό 20% επί των εσόδων του έτους 2020 και κάθε επόμενου έτους.

Με απόφαση της ΓΣ των μελών του Οργανισμού μπορεί να εγκριθεί εύλογη αύξηση των παραπάνω ανώτατων ορίων εφόσον δικαιολογείται από σχετική τεχνικοικονομική μελέτη που έχει ζητήσει το ΔΣ και έχει εγκρίνει το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 18 ν.4481/2017.

Β. Κρατήσεις για την κάλυψη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών σκοπών

Ο Οργανισμός πραγματοποιεί κρατήσεις στα έσοδα από την εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 ν.2121/1993 για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των αντίστοιχων εσόδων.


Κρατήσεις 2023

Κρατήσεις 2022

Κρατήσεις 2021

Κρατήσεις 2020

Κρατήσεις 2019

Κρατήσεις 2018

Κρατήσεις 2017

Κρατήσεις 2016