Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πολιτιστικές-κοινωνικές-εκπαιδευτικές υπηρεσίες

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά-στοιχεία/1615-πολιτιστικές-κοινωνικές-εκπαιδευτικές-υπηρεσίες

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2022

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2021

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2020

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2019

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2018

Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2017