Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αποδελτίωσης εντύπων φορέων και επιχειρήσεων δημόσιου τομέα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1386-εταιρείες-φορείς-δημοσίου


Xορήγηση άδειας αναπαραγωγής, παρουσίασης και διανομής αποκομμάτων Τύπου από φορείς και επιχειρήσεις του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα


ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

Α. Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου, εποπτευόμενος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων του δικαιώματος αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό αποσπασμάτων έργων του λόγου.

Β. Ο ΟΣΔΕΛ την 29/7/2021 με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου κατάρτισε αμοιβολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4481/2017 που αφορούσε αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό και διανομής αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ την 30/6/2022 , αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4481/2027, την τροποποίηση του ανωτέρω από 29-7-2021 δημοσιευμένου αμοιβολογίου του και το τροποποιημένο αμοιβολόγιο έχει το εξής περιεχόμενο:

1. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τους τίτλους εφημερίδων και περιοδικών που εκπροσωπεί κάθε φορά και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ (www.osdel.gr).

2.1. Το αντίτιμο της αδείας για τους φορείς και επιχειρήσεις του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που είναι συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης ή παράγουν εσωτερικά αποκόμματα Τύπου και προβαίνουν, σε φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή των αποκομμάτων, σε προσωρινή αποθήκευση των αποκομμάτων σε υπολογιστές τους και σε εκτύπωση ή διανομή αυτών, με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση εντός της επιχείρησης τους ανέρχεται ετησίως στα παρακάτω ποσά, πλέον ΦΠΑ, ανά κατηγορία:


Α’ Κατηγορία*

€ 15.000

Β’ Κατηγορία*

€ 10.000

Γ’ Κατηγορία*

€ 5.000

*Η κατηγοριοποίηση των Υπουργείων έχει ως εξής:

Α’ Κατηγορία

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

YΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Β’ Κατηγορία

ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

YΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Γ’ Κατηγορία

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠ. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

β. ΟΤΑ

β.1. Περιφέρειες

Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

€ 2.000

Λοιπές περιφέρειες

€ 750

β.2. Δήμοι

Μητροπολιτικοί Δήμοι Αθηνών και Θεσσαλονίκης

€ 2.500

Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας πληθυσμού >100.000 κατοίκων

€ 1.500

Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας πληθυσμού >50.000 έως <100.000 κατοίκων

€ 1.000

Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας πληθυσμού >25.000 έως <50.000 κατοίκων

€ 500

Ηπειρωτικοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας πληθυσμού >10.000 έως <25.000 κατοίκων

€ 375

Ηπειρωτικοί και μικροί Ορεινοί Δήμοι, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας πληθυσμού <10.000 κατοίκων

€ 250

Τουριστικοί Νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υποδέχθηκαν άνω των 500.000 επισκέπτες

€ 500

Νησιωτικοί Δήμοι πληθυσμού >3.500 κατοίκων*

€ 375

Νησιωτικοί Δήμοι πληθυσμού <3.500 κατοίκων*

€ 250

*Στις κατηγορίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι Δήμοι που υπάγονται στην κατηγορία «Τουριστικοί Νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υποδέχθηκαν άνω των 500.000 επισκέπτες».

γ. Υγεία

γ.1. Νοσοκομεία

μέχρι 50 εργαζόμενοι

€ 100

μέχρι 250 εργαζόμενοι

€ 250

μέχρι 1.000 εργαζόμενοι

€ 500

άνω των 1.001 εργαζόμενοι

€ 750

γ.2. Λοιποί φορείς και υπηρεσίες υγείας

μέχρι 50 εργαζόμενοι

€ 250

μέχρι 200 εργαζόμενοι

€ 500

μέχρι 500 εργαζόμενοι

€ 750

μέχρι 1.000 εργαζόμενοι

€ 1.250

Άνω των 1.000 εργαζόμενοι

€ 2.000

δ. Φορείς και υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού

μέχρι 10 εργαζόμενοι

€ 300

μέχρι 50 εργαζόμενοι

€ 500

μέχρι 100 εργαζόμενοι

€ 1.000

Άνω των 100 εργαζόμενοι

€ 1.500

ε. Λοιποί φορείς Δημοσίου τομέα

Μέχρι 10 εργαζόμενοι

€ 100

μέχρι 50 εργαζόμενοι

€ 300

μέχρι 200 εργαζόμενοι

€ 600

μέχρι 500 εργαζόμενοι

€ 900

μέχρι 1.000 εργαζόμενοι

€ 1.500

Άνω των 1.000 εργαζόμενοι

€ 3.000

2.2. Το αντίτιμο της αδείας για τους φορείς και επιχειρήσεις του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που είναι συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης ή παράγουν εσωτερικά αποκόμματα Τύπου και που προβαίνουν:

α) Σε μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων Τύπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή – και στην διατήρηση τους σε αρχείο, ανέρχεται σε ποσοστό 10% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

β) Σε ανάρτηση έως 5 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας ανέρχεται σε ποσοστό 15% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

γ) Σε ανάρτηση σε περισσότερο από 5 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας ανέρχεται σε ποσοστό 30% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

δ) Σε αποστολή των αποκομμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (εκτός των εταιρειών επικοινωνίας) ανέρχεται σε ποσοστό 15% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

3. Το παρόν αμοιβολόγιο ισχύει από την 01/07/2022 και εφεξής.

Αθήνα, 30/06/2022