Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επιχειρήσεων τραπεζικού και φαρμακευτικού κλάδου

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/3020-επιχειρήσεων-τραπεζικού-και-φαρμακευτικού-κλάδου

Αμοιβολόγιο για τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου (εξαιρουμένων αυτών που δημοσιεύονται στον Τύπο) σε επιχειρήσεις τραπεζικού και φαρμακευτικού κλάδου

  • Ο ΟΣΔΕΛ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα), αποτελεί εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο του ΟΠΙ και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής των δικαιωμάτων έργων του λόγου για τη διάθεση στο κοινό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
  • Το παρόν αμοιβολόγιο και συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4481/2017 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής και διάθεσης κάθε είδους έργων του λόγου, φωτογραφιών και εικαστικών έργων δημοσιευμένων σε βιβλία ή περιοδικά ή στο διαδίκτυο (με εξαίρεση έργα ειδησεογραφικού περιεχομένου που δημοσιεύονται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο) που πραγματοποιούνται στον φυσικό χώρο ή σε ηλεκτρονικό δίκτυο των επιχειρήσεων από στελέχη και εργαζόμενους αυτών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατ’ εντολή των επιχειρήσεων ή με ιδία πρωτοβουλία.
  • Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο περιοδικού.
  • Το αντίτιμο της αδείας ανά κλάδο, ανέρχεται στα παρακάτω ποσά υπολογιζόμενα ανά χρήστη (συνολικός αριθμός εργαζομένων):

Α. Επιχειρήσεις του τραπεζικού κλάδου:

15€ ανά εργαζόμενο , ανά ημερολογιακό έτος.

Β. Επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου:

20€ ανά εργαζόμενο , ανά ημερολογιακό έτος.

5. Οι ανωτέρω αμοιβές ισχύουν αναδρομικά και για άδειες χρήσεων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 20-4-2017 και εφεξής.

6. Το παρόν αμοιβολόγιο αποτελεί τροποποίηση του από 19-4-2021 αμοιβολογίου, το οποίο και καταργείται.

Αθήνα, 21/07/2022