Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επιχειρήσεων τραπεζικού και φαρμακευτικού κλάδου

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/3020-επιχειρήσεων-τραπεζικού-και-φαρμακευτικού-κλάδου

Αμοι­βο­λό­γιο για τη χο­ρή­γη­ση άδειας ανα­πα­ρα­γω­γής έρ­γων του λό­γου (εξαιρουμένων αυτών που δημοσιεύονται στον Τύπο) σε επιχειρήσεις τραπεζικού και φαρμακευτικού κλάδου

1. Ο ΟΣ­ΔΕΛ, μη κερ­δο­σκο­πι­κός ορ­γα­νι­σμός συλ­λο­γι­κής δια­χεί­ρι­σης έρ­γων του λό­γου (επι­στη­μο­νι­κά, εκ­παι­δευ­τι­κά, λο­γο­τε­χνι­κά κ.α. έρ­γα), απο­τε­λεί επο­πτευό­με­νο νο­μι­κό πρό­σω­πο του ΟΠΙ και λει­τουρ­γεί με έγκρι­ση του Υπουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντι­κεί­με­νο τη συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση φω­το­τυ­πι­κής και ψη­φια­κής ανα­πα­ρα­γω­γής των δι­καιω­μά­των έρ­γων του λό­γου για τη διά­θε­ση στο κοι­νό σε έντυ­πη ή/και ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή.

2. Το πα­ρόν αμοι­βο­λό­γιο συ­ντάσ­σε­ται σύμ­φω­να με το άρ­θρο 23 του ν. 4481/2017 και αφο­ρά απο­κλει­στι­κά και μό­νον άδειες φω­το­τυ­πι­κής και ψη­φια­κής ανα­πα­ρα­γω­γής και διά­θε­σης κάθε είδους έρ­γων του λό­γου, φωτογραφιών και εικαστικών έργων δημοσιευμένων σε βιβλία ή περιοδικά ή στο διαδίκτυο (με εξαίρεση έργα ειδησεογραφικού περιεχομένου που δημοσιεύονται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο) που πραγ­μα­το­ποιού­νται στον φυσικό χώρο ή σε ηλεκτρονικό δίκτυο των επιχειρήσεων από στελέχη και εργαζόμενους αυτών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατ’ εντολή των επιχειρήσεων ή με ιδία πρωτοβουλία.

3. Οι άδειες που χο­ρη­γεί ο ΟΣ­ΔΕΛ με­τά από έγ­γρα­φη συμ­φω­νία έχουν ως αντι­κεί­με­νο τα έρ­γα του λό­γου που εκ­προ­σω­πεί κά­θε φο­ρά υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι δεν υπερ­βαί­νουν το 20% των σε­λί­δων ενός βι­βλί­ου ή ένα με­μο­νω­μέ­νο άρ­θρο πε­ριο­δι­κού.

4. Το αντί­τι­μο της αδεί­ας ανά κλάδο, ανέρ­χε­ται στα πα­ρα­κά­τω πο­σά υπο­λο­γι­ζό­με­να ανά χρή­στη (συνολικός αριθμός εργαζομένων):

Α. Επιχειρήσεις του τραπεζικού κλάδου:

15€ ανά εργαζόμενο , ανά ημερολογιακό έτος.

Β. Επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου:

20€ ανά εργαζόμενο , ανά ημερολογιακό έτος.

ΑΘΗΝΑ 19/04/2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Καρατζάς