Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Διανομής δικαιωμάτων του ΟΣΔΕΛ

Ο ν. 4481/2017 επανάφερε, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, την υποχρέωση των εισαγωγέων τεχνικών μέσων, που είναι πρόσφορα για την ψηφιακή αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων, να καταβάλουν στους ΟΣΔ αμοιβή, η οποία ισούται με ποσοστό 2% επί της αξίας εισαγωγής των εν λόγω μέσων. Συνεπώς στα έσοδα του ΟΣΔΕΛ προστέθηκε μια νέα πηγή εσόδων, η εύλογη αμοιβή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα. Για να προσδιορισθούν τα ποσοστά της εύλογης αμοιβής 2% που αναλογούν στην κάθε κατηγορία και υποκατηγορία έργων λόγου (βιβλία, Τύπος κ.λπ.) αναφορικά με τη χρήση και αποθήκευση, που γίνεται σε αυτά από τους χρήστες των προαναφερόμενων τεχνικών μέσων, ο ΟΣΔΕΛ εκπόνησε έρευνα αγοράς, με τη συνεργασία της εταιρίας METRON ANALYSIS. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του κανονισμού διανομής αναφορικά με τη νέα πηγή εσόδων.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2020, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του ΔΣ σχετικά με την ποσοστιαία κατανομή της εύλογης αμοιβής 2% ανά κατηγορία έργων λόγου.

Συγκεκριμένα:

α) Βιβλία: ποσοστό 43% επί του συνόλου των εσόδων, εκ των οποίων 5% στα εισαγόμενα.

β) Επιστημονικά περιοδικά: ποσοστό 26% επί του συνόλου των εσόδων, εκ των οποίων 9% στα εισαγόμενα.

γ) Έντυπες εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης: ποσοστό 12% επί του συνόλου των εσόδων, εκ των οποίων 5% στα εισαγόμενα.

δ) Ιστοσελίδες ενημερωτικές και λοιπές: ποσοστό 16% επί του συνόλου των εσόδων, εκ των οποίων 5% στα εισαγόμενα.

ε) Έργα λόγου, που αναπαράγονται ηχητικά ή οπτικοακουστικά (π.χ. audiobooks, χρήση σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση κ.λπ.): ποσοστό 3% επί του συνόλου των εσόδων.

Τα συνολικά έσοδα, που προκύπτουν από την εύλογη αμοιβή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα κατανέμονται μεταξύ δημιουργών και εκδοτών εξ ημισείας (όπως και στο 4%). Κατ’ εξαίρεση, στην κατηγορία των οπτικοακουστικών έργων, το σύνολο του ποσού αποδίδεται στους δημιουργούς, εκτός εάν υφίσταται συμφωνία με εκδότη, βάσει της οποίας προσδιορίζεται το ποσοστό, που δικαιούται να λαμβάνει ο εκδότης και γι’ αυτές τις χρήσεις. Στα audiobooks, τα ποσοστά της κατανομής διαμορφώνονται 50% στους δημιουργούς, 50% στους εκδότες.

Τα έσοδα από τα βιβλία, δηλαδή το 43% επί του συνόλου των εσόδων της εύλογης αμοιβής, κατανέμονται ως εξής στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες:

α) Λογοτεχνικά: 28%

β) Εκπαιδευτικά: 34%

γ) Επιστημονικά και άλλα: 38%

Μέχρι σήμερα η κατανομή των εσόδων της εύλογης αμοιβής από τα τεχνικά μέσα του 4% (φωτοτυπικά μηχανήματα, φωτοτυπικό χαρτί, σαρωτές, εκτυπωτές) είχε ως εξής: βιβλία ποσοστό 70%, επιστημονικά περιοδικά ποσοστό 15%, Τύπος ποσοστό 15%. Δεδομένων όμως των πρόσφατων προαναφερόμενων ευρημάτων της έρευνας για την ψηφιακή αναπαραγωγή, το ΔΣ του οργανισμού πρότεινε στη ΓΣ η οποία εν συνεχεία ενέκρινε ομόφωνα και μία αναλογική επικαιροποίηση της ποσοστιαίας κατανομής των εσόδων της εύλογης αμοιβής του 4% ως εξής:

α) Βιβλία: ποσοστό 60% επί του συνόλου των εσόδων, εκ των οποίων 5% στα εισαγόμενα.

β) Επιστημονικά περιοδικά: ποσοστό 20% επί του συνόλου των εσόδων, εκ των οποίων 9% στα εισαγόμενα.

γ) Έντυπες εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης: ποσοστό 20% επί του συνόλου των εσόδων, εκ των οποίων 5% στα εισαγόμενα.

Πέραν της κατανομής των ποσοστών της εύλογης αμοιβής ανά κατηγορίες έργων λόγου η ΓΣ της 14ης Ιουλίου ενέκρινε και μία σειρά διαδικαστικών τροποποιήσεων του κανονισμού διανομής. Μεταξύ άλλων οι περισσότερο σημαντικές αφορούν:

α) Τη δημιουργία νέας θεματικής κατηγορίας έργων, η οποία θα περιλαμβάνει τα λογοτεχνικά και τα λοιπά μονοθεματικά περιοδικά, διαφοροποιώντας τα από τα επιστημονικά περιοδικά, αλλά και από τα περιοδικά ποικίλης ύλης.

β) Την ένταξη και των ηλεκτρονικών βιβλίων (eBooks) στη διαδικασία της διανομής. Ειδικά στη διανομή του 2020, θα συμπεριληφθούν όλα τα eBooks, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει τα δύο προηγούμενα έτη σε έντυπη μορφή (προ απαιτούμενη η κυκλοφορία του βιβλίου μόνο σε μορφή eBook για τα έτη 2018-2019). Από το 2021 η συμμετοχή των eBooks στη διανομή θα προϋποθέτει, επίσης, ότι αυτά εκδίδονται από επαγγελματία εκδότη και δεν διατίθενται δωρεάν, αλλά πωλούνται.

γ) Την απόδοση αναδρομικής αποζημίωσης δικαιωμάτων. Εφεξής, θα προβλέπεται δυνατότητα αποζημίωσης για τα έργα των τελευταίων τριών ετών των νέων συμβασιούχων του Οργανισμού.

Αν επιθυμείτε αναλυτική πληροφόρηση για τις διανομές εσόδων του ΟΣΔΕΛ, μπορείτε να ανατρέξετε στον Κανονισμό Διανομής, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουλίου 2020.

  Επιστροφή