Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πληθαίνουν οι απόψεις για τη μη υπαγωγή των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων σε εισφορές ΕΦΚΑ

Τον Ιανουάριο του 2020 δε­κα­πέ­ντε πέ­ντε Ορ­γα­νι­σμοί Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης (ΟΣΔ), με­τα­ξύ των οποί­ων και ο ΟΣ­ΔΕΛ, συ­νυ­πέ­γρα­ψαν αί­τη­μα προς το Υπουρ­γείο Ερ­γα­σί­ας & Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, ζητώντας να διευκρινιστεί το θέμα που έχει προκύψει ανα­φο­ρι­κά με τον χα­ρα­κτη­ρι­σμό του ει­σο­δή­μα­τος που προέρχεται από πνευ­μα­τι­κά και συγ­γε­νι­κά δι­καιώ­μα­τα.

Σύμ­φω­να με το αί­τη­μα, απαιτείται νέα εγκύ­κλιος με την οποία να αποσαφηνίζεται ότι τα ει­σο­δή­μα­τα από πνευ­μα­τι­κά και συγ­γε­νι­κά δι­καιώ­μα­τα δεν συ­νι­στούν για τα φυ­σι­κά πρό­σω­πα, τα οποία αμεί­βο­νται για τα συ­γκε­κρι­μέ­να έσο­δα με εκ­κα­θά­ρι­ση δι­καιω­μά­των, ανά­λη­ψη δρα­στη­ριό­τη­τας. Ως εκ τού­του δεν εμπί­πτουν στις δια­τά­ξεις του άρ­θ. 55 του ν. 4509/22-12-2017, όπου προ­βλέ­πε­ται η κα­τα­βο­λή ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών στον ΕΦ­ΚΑ των αμει­βό­με­νων με πα­ρα­στα­τι­κά πα­ρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών.

Ένα χρόνο μετά κι ενώ το Υπουργείο δεν έχει ακόμα εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο, πληθαίνουν οι απόψεις που υποστηρίζουν τη θέση του ΟΣΔΕΛ, ότι δηλαδή τα έσοδα από πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα δεν πρέπει να υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και άρα οι δημιουργοί να μην επιβαρύνονται με την καταβολή ΕΦΚΑ για τη κα­το­χή, εκ­με­τάλ­λευ­ση και εί­σπρα­ξή τους.

Μετά τη γνωμοδότηση του συγγραφέα Δημήτρη Σταματόπουλου, πρώην γενικού διευθυντή φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, και ο φοροτεχνικός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven.gr, Κωνσταντίνος Γραβιάς διατυπώνει την άποψη ότι δεν τίθεται ζήτημα παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ για τα συγγραφικά δικαιώματα που δίνονται με τίτλους κτήσης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του, βάσει του υπ΄ αριθμ. 316/725222/13-06-2019 εγγράφου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των συνταξιούχων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (δηλαδή με τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα», γίνεται δεκτό ότι η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, και άρα οι συνταξιούχοι, που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων, απαλλάσσονται από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Είναι προφανές, όπως συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Γραβιάς, ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα πνευματικά δικαιώματα που λαμβάνουν και οι μη συνταξιούχοι συγγραφείς. Θα ήταν οξύμωρο, όπως υποστηρίζει, να μην επιβαρύνονται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν ποσά για πνευματικά δικαιώματα και να μην ισχύει το ίδιο και για τους μη συνταξιούχους, καθώς δεν είναι νομικά αποδεκτό να υφίσταται διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου δικαιώματος για τις ανάγκες του Ε.Φ.Κ.Α.

(Ιανουάριος 2021)

  Επιστροφή