Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Η Ένωση Ευρωπαίων Εκδοτών με έρευνά της χαρτογραφεί τη δραστηριότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων για το 2019

Η Ένωση Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP) εκπροσωπεί 29 ενώσεις εκδοτών από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2021, βασίστηκε αφενός, στα στοιχεία που έδωσαν οι εθνικές ενώσεις εκδοτών και αφετέρου στην περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων του 2019.

Τα συνολικά ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις των εκδοτών της ΕΕ και του ΕΟΧ για το έτος 2019 ανήλθαν σε περίπου 22,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η FEP. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2018 (22), με τις περισσότερες αγορές να συνεχίζουν να παρουσιάζουν τάση ανάκαμψης. Οι μεγαλύτερες αγορές όσον αφορά τον κύκλο εργασιών των εκδοτών ήταν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Η συνολική αγοραία αξία εκτιμάται σε 36-38 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά το 2019 εκδόθηκαν περίπου 605.000 νέοι τίτλοι, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2018. Ο αριθμός αυτός προέρχεται από διαφορετικές πηγές, ορισμένες από τις οποίες περιλάμβαναν νέες εκδόσεις ή τίτλους εκτός εμπορίου, και ως εκ τούτου στρογγυλοποιήθηκε με επιφύλαξη. Οι ευρωπαίοι εκδότες διέθεταν περισσότερους από 12,5 εκατομμύρια διαφορετικούς τίτλους σε απόθεμα, ενώ οι χώρες που ανέφεραν τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αποθεμάτων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Ο αριθμός αυτός, που αυξάνεται διαρκώς, εκτοξεύθηκε από την απότομη αύξηση των ψηφιακών εκδόσεων (σε διάφορες μορφές), την ψηφιοποίηση των καταλόγων, την αύξηση των υπηρεσιών εκτύπωσης κατ' απαίτηση (print-on-demand), την αύξηση των αυτοεκδόσεων, κλπ. Οι χώρες που ανέφεραν τη μεγαλύτερη παραγωγή νέων τίτλων ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Συνολικά περίπου 130.000 άτομα εργάζονταν με σχέση πλήρους απασχόλησης στις εκδοτικές επιχειρήσεις το 2019, αριθμός που παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2018. Σημειώνεται ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν αξιόπιστα δεδομένα για το θέμα αυτό. Εκτιμάται ότι ολόκληρος ο κλάδος (συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων, βιβλιοπωλών, τυπογράφων, σχεδιαστών, κ.λπ.), απασχολεί περισσότερους από μισό εκατομμύριο εργαζομένους.

Εξετάζοντας τις τάσεις σε βάθος χρόνου, διαπιστώνεται ότι μέχρι το 2007 σημειώθηκε σταθερή ανάπτυξη τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και της παραγωγής τίτλων. Το 2008 η παραγωγή τίτλων συνέχισε να αυξάνεται, ενώ ο κύκλος εργασιών παρέμεινε σταθερός. Το 2009 σημειώθηκε ελαφρά μείωση του κύκλου εργασιών και επιβράδυνση της αύξησης των τίτλων. Η κρίση είχε μικρότερο αντίκτυπο στις εκδόσεις σε σύγκριση με τους περισσότερους άλλους τομείς. Το 2010, η ανάπτυξη συνεχίστηκε (ιδίως οι εξαγωγές), αν και ευνοήθηκε από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το 2011 και το 2012, η αγορά παρουσίασε πτώση, ενώ η αύξηση της παραγωγής τίτλων ήταν περιορισμένη· η αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς και οι εξαγωγές ήταν σημαντικές. Το 2013 και το 2014 οι ρυθμοί της αγοράς επιβραδύνθηκαν και πάλι, αξίζει να σημειωθεί η ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών βιβλίων και των εξαγωγών, οι οποίες βελτιώθηκαν έτι περαιτέρω από το 2015 έως το 2017. Η αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων (που πλησιάζει πλέον το 10% του συνόλου) παρουσίασε σημάδια στασιμότητας τα τελευταία 5 χρόνια (θα μπορούσε βέβαια να είναι θέμα δεδομένων), ενώ οι πωλήσεις ηχητικών βιβλίων εκτοξεύθηκαν το 2019, δίνοντας νέα ώθηση στις ψηφιακές πωλήσεις. Εάν το 2018 σηματοδότησε αντιστροφή της τάσης για ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2015, το 2019 επιβεβαίωσε τη θετική τάση.

Περισσότερα στοιχεία για την έρευνα της Ένωσης Ευρωπαίων Εκδοτών μπορείτε να δείτε εδώ.

(Ιανουάριος 2021)

  Επιστροφή