Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δικαιώνονται οι προσπάθειες του ΟΣΔΕΛ, απαλλάσσονται από τον ΕΦΚΑ τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για το ασφαλιστικό, όσοι αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης) για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματά τους δεν υπάγονται πλέον σε εισφορές ΕΦΚΑ. Με άλλα λόγια, η κατοχή, εκμετάλλευση και είσπραξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων δεν συνιστά ασφαλιστέα ιδιότητα και συνεπώς δεν θεμελιώνεται υποχρέωση εισφοροδοτικής παρακράτησης επ’ αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 75, παρ. 7α του νέου νόμου για το ασφαλιστικό (ν. 4826/2021 Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά), που δημοσιεύθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 στο ΦΕΚ, προβλέπεται ότι από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα πρόσωπα υπέρ των οποίων εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης) για έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν αφορά μόνο συγγραφείς, αλλά και μεταφραστές και δημοσιογράφους, όταν η αμοιβή τους αφορά τη μεταβίβαση ή την παραχώρηση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων.

Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να δικαιώσει τις μακροχρόνιες και συστηματικές προσπάθειες του ΟΣΔΕΛ και της Εταιρείας Συγγραφέων, καθώς ξεκαθαρίζεται πλέον και νομοθετικά ότι τα πνευματικά δικαιώματα είναι έσοδο από κεφάλαιο κι όχι εισόδημα από παροχή υπηρεσιών ή εργασίας και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), ως γνωστόν, εισπράττουν, διαχειρίζονται και αποδίδουν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα μεταξύ άλλων και σε συμβασιούχους-δικαιούχους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και εν γένει απαλλάσσονται από την έκδοση τιμολογίων (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, κλπ.), καθώς και σ’ επιτηδευματίες, οι οποίοι δεν έχουν κύρια δραστηριότητα την κατ’ επάγγελμα δημιουργία ή ερμηνεία/εκτέλεση ή παραγωγή έργων (π.χ. δικηγόροι).

Επισημαίνεται ότι για το θέμα υπήρχε διχογνωμία μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις συγγραφείς, μεταφραστές και δημοσιογράφοι να εισπράττουν μειωμένες αμοιβές, λόγω των κρατήσεων, επιπλέον των φορολογικών, που πραγματοποιούνταν στα πνευματικά τους δικαιώματα για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.

Σημειωτέο ότι ο ΟΣΔΕΛ, βασιζόμενος στην πάγια θέση του σύμφωνα με την οποία τα πνευματικά δικαιώματα δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, δεν πραγματοποιούσε κρατήσεις κατά την καταβολή των δικαιωμάτων στους συμβασιούχους του.

(Σεπτέμβριος 2021)

  Επιστροφή