Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τα fake news είναι junk news: Σε εξέλιξη η πανελλαδική ενημερωτική καμπάνια των ενώσεων εκδοτών Τύπου

Οι ενώ­σεις εκ­δο­τών έντυ­που και ηλε­κτρο­νι­κού Τύ­που Ε.Ι.Η.Ε.Α. (Ένω­ση Ιδιο­κτη­τών Ημε­ρή­σιων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών), ΕΝ.Ε.Δ. (Ένω­ση Εκ­δο­τών Δια­δι­κτύ­ου), Σ.Η.Π.Ε. (Σύν­δε­σμος Ημε­ρή­σιων Πε­ρι­φε­ρεια­κών Εφη­με­ρί­δων), Ε.Ι.Ε.Τ. (Ένω­ση Ιδιο­κτη­τών Επαρ­χια­κού Τύ­που), Ε.Δ.Ι.Π.Τ. (Ένω­ση Δη­μο­σιο­γρά­φων Ιδιο­κτη­τών Πε­ριο­δι­κού Τύ­που) και εκ­δο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις μέ­λη του ΟΣ­ΔΕΛ, με­τα­ξύ των οποί­ων η εφη­με­ρί­δα «Η Καθημερινή», υλοποιούν πα­νελ­λα­δι­κή ενη­με­ρω­τι­κή κα­μπά­νια, που στο­χεύ­ει στην ενί­σχυ­ση της έγκυ­ρης και αξιό­πι­στης δη­μο­σιο­γρα­φί­ας. Η κα­μπά­νια, η οποία ξεκίνησε στις 3 Μα­ΐ­ου 2022, πραγ­μα­το­ποιεί­ται με την υπο­στή­ρι­ξη του ΟΣ­ΔΕΛ, στο πλαί­σιο του πο­λι­τι­στι­κού και κοι­νω­νι­κού έρ­γου που επι­τε­λεί προς όφε­λος των συμ­βα­σιού­χων του, αλ­λά και του κοι­νω­νι­κού συ­νό­λου εν γέ­νει.

Με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα Τα fake news εί­ναι junk news και βλά­πτουν την ενη­μέ­ρω­σή σου. Εμπι­στεύ­σου μό­νο αξιό­πι­στες πη­γές, η κα­μπά­νια εστιά­ζει στον κίν­δυ­νο που δια­τρέ­χει η ενη­μέ­ρω­ση από τη δια­σπο­ρά ψευ­δών ει­δή­σε­ων και προ­τρέ­πει το κοι­νό αφε­νός να εμπι­στευ­θεί τους επαγ­γελ­μα­τί­ες δη­μο­σιο­γρά­φους και αφε­τέ­ρου να επι­λέ­ξει για άντλη­ση πλη­ρο­φο­ρί­ας τα μέ­σα των επαγ­γελ­μα­τιών Τύ­που. Η έμ­φα­ση δί­νε­ται στο γε­γο­νός ότι η κοι­νω­νι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρία έχει αυ­ξή­σει τις ανά­γκες για έγκυ­ρη ενη­μέ­ρω­ση, ενώ την ίδια στιγ­μή το φαι­νό­με­νο των ψευ­δών ει­δή­σε­ων έχει λά­βει ανη­συ­χη­τι­κές δια­στά­σεις.

Οι ψη­φια­κές πλατ­φόρ­μες και τα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης έχουν αλ­λά­ξει ρι­ζι­κά το το­πίο, τη ροή, τα κα­νά­λια και τους ρυθ­μούς διά­χυ­σης της πλη­ρο­φο­ρί­ας. Ο πο­λί­της αν και θε­ω­ρη­τι­κά έχει πρό­σβα­ση σε έναν τε­ρά­στιο όγκο πλη­ρο­φο­ριών, επί της ου­σί­ας βρί­σκε­ται χα­μέ­νος στο χά­ος του δια­δι­κτύ­ου, εκτε­θει­μέ­νος σε πλη­θώ­ρα ψευ­δών ει­δή­σε­ων, έκ­θε­τος στον κίν­δυ­νο της πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης.

Πα­ράλ­λη­λα, οι νέ­ες συν­θή­κες, όπως αυ­τές δια­μορ­φώ­νο­νται στη με­τά-Covid 19 ψη­φια­κή επο­χή, με­τα­το­πί­ζουν το κέ­ντρο βά­ρους από τον Τύ­πο στους τε­χνο­λο­γι­κούς κο­λοσ­σούς, οι οποί­οι εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται το δη­μο­σιο­γρα­φι­κό πε­ριε­χό­με­νο και μο­νο­πω­λούν τη δια­φή­μι­ση -τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές χω­ρίς να κα­τα­βά­λουν αντί­τι­μο στους δι­καιού­χους. Ως απο­τέ­λε­σμα, ο Τύ­πος βρί­σκε­ται μπρο­στά σε μία άνι­ση μά­χη, κα­τά την οποία κα­λεί­ται να αντι­με­τω­πί­σει τις πλατ­φόρ­μες, αλ­λά και κά­θε εί­δους αντα­γω­νι­στή, ο οποί­ος εκ­με­ταλ­λευό­με­νος το χά­ος του δια­δι­κτύ­ου δια­σπεί­ρει αμ­φί­βο­λες ή και ψευ­δείς ακό­μα ει­δή­σεις. Δεν δια­κυ­βεύ­ο­νται πλέ­ον μό­νο η ποιό­τη­τα των ει­δή­σε­ων και η ακε­ραιό­τη­τα της δη­μο­σιο­γρα­φί­ας, αλ­λά και οι κοι­νω­νι­κές και δη­μο­κρα­τι­κές αξί­ες στο σύ­νο­λό τους.

Με την κα­μπά­νια αυ­τή οι εκ­δό­τες Τύ­που και οι ενώ­σεις τους στο­χεύ­ουν στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση του κοι­νού για την ανά­γκη ελέγ­χου των πη­γών ενη­μέ­ρω­σης και δια­σταύ­ρω­σης των ει­δή­σε­ων, στην ανά­δει­ξη του ρό­λου του επαγ­γελ­μα­τία δη­μο­σιο­γρά­φου και του εκ­δό­τη Τύ­που ως φο­ρέ­ων έγκυ­ρης και αξιό­πι­στης ενη­μέ­ρω­σης, κα­θώς και στην κα­τά­δει­ξη της συμ­βο­λής του πε­ρι­φε­ρεια­κού και το­πι­κού Τύ­που. Επι­δί­ω­ξη εκ­δο­τών και ενώ­σε­ων εί­ναι να εγκα­θι­δρυ­θεί στη συ­νεί­δη­ση του κοι­νού η άπο­ψη ότι, σή­με­ρα πε­ρισ­σό­τε­ρο από πο­τέ, έχει ανά­γκη από αξιό­πι­στη και έγκυ­ρη πλη­ρο­φο­ρία.

Η ενη­μέ­ρω­ση εί­ναι μία σο­βα­ρή υπό­θε­ση, που επη­ρε­ά­ζει άμε­σα τη ζωή και την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα κα­θε­νός και κα­θε­μιάς. Δεν μπο­ρού­με λοι­πόν να την εμπι­στευό­μα­στε (εί­ναι σαν να εμπι­στευό­μα­στε την υγεία, την ερ­γα­σία, τη ζωή μας), σε αμ­φι­βό­λου ποιό­τη­τας και εγκυ­ρό­τη­τας μέ­σα. Οφεί­λου­με να απευ­θυ­νό­μα­στε στους επαγ­γελ­μα­τί­ες του Τύ­που και να επι­λέ­γου­με τις πη­γές μας με κρι­τι­κή σκέ­ψη και αί­σθη­μα ευ­θύ­νης.

(Απρίλιος 2022)

  Επιστροφή