Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

H IPA Academy φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκδοτικού κλάδου

Τον περασμένο Μάρτιο, η Διε­θνής Ένω­ση Εκ­δο­τών (International Publishers Association, IPA), στο πλαίσιο της πρω­το­βου­λί­ας “Inspire Initiative”, ανακοίνωσε την έναρξη της λειτουργίας της IPA Academy. Πρόκειται για μία κίνηση που φι­λο­δο­ξεί να υπο­στη­ρί­ξει τα μέ­λη της Ένω­σης στην ανά­πτυ­ξη των δε­ξιο­τή­των εκείνων που θα συμ­βάλ­λουν στην οι­κο­δό­μη­ση αν­θε­κτι­κών και βιώ­σι­μων εκ­δο­τι­κών ορ­γα­νι­σμών, κα­θώς και στην αξιο­ποί­η­ση των ευ­και­ριών που ανα­δύ­ο­νται για τον κλά­δο στη με­τά Covid-19 επο­χή.

Ποιος ή ποια μπο­ρεί να πα­ρα­κο­λου­θή­σει την Ακα­δη­μία; Όλες οι ενώσεις μέ­λη της IPA, κα­θώς και οι εκ­δό­τες που εκ­προ­σω­πούν, έχουν ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στο υλι­κό. Κα­λύ­πτο­ντας μία ευ­ρεία θεματολογία, από την επι­μέ­λεια και τη διόρ­θω­ση έως το μάρ­κε­τινγκ, την αδειο­δό­τη­ση και την ψη­φιο­ποί­η­ση, τα μα­θή­μα­τα εί­ναι δια­θέ­σι­μα σε όλα τα μέ­λη της IPA δω­ρε­άν, ενώ η σει­ρά δια­λέ­ξε­ων “IPA Talks” εί­ναι προ­σβά­σι­μη σε όλους τους επι­σκέ­πτες του ιστό­το­που https://www.ipaacademy.net.

Παρακολουθώντας το ενδιαφέρον πρόγραμμα της IPA Academy, οι ενώσεις εκδοτών και τα μέλη τους θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στα ερ­γα­λεία και στην τε­χνο­γνω­σία που χρειάζονται προ­κει­μέ­νου να ανταποκριθούν στις απαι­τή­σεις του κλάδου που με­τα­βάλ­λε­ται με τα­χείς ρυθ­μούς, τό­σο στις ήδη ανα­πτυγ­μέ­νες, όσο και στις ανα­πτυσ­σό­με­νες εκ­δο­τι­κές αγο­ρές.

(Ιούλιος 2022)

  Επιστροφή