Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ συνεχίζει να στηρίζει τους συμβασιούχους του μέσω των Προγραμμάτων Οικονομικής Αρωγής

Ο ΟΣ­ΔΕΛ, σύμ­φω­να με τη διε­θνή πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν οι Ορ­γα­νι­σμοί Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης και όπως ορί­ζουν η Οδη­γία (ΕΕ) 2014/26 και ο ν. 4481/2017, δια­θέ­τει μέ­ρος των εσό­δων του για κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς προς όφε­λος των συμ­βα­σιού­χων του.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το Ε΄ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής, μέσω του οποίου θα διατεθούν συ­νο­λι­κά 95.000 ευρώ ως έκτα­κτη δια­νο­μή, με βά­ση κοι­νω­νι­κά κρι­τή­ρια, σε 39 συγ­γρα­φείς, 25 δη­μο­σιο­γρά­φους και 12 με­τα­φρα­στές. Το πο­σό αυ­τό προ­έρ­χε­ται από δι­καιώ­μα­τα προς δια­νο­μή τα οποία δεν ει­σπρά­χθη­καν από τους δι­καιού­χους και πα­ρα­γρά­φη­καν με­τά την πα­ρέ­λευ­ση 10 ετών, σύμ­φω­να με τον ν. 4481/2017. Η εκτα­μί­ευ­ση των πο­σών και η κα­τα­βο­λή στους δι­καιού­χους θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί έως τα τέ­λη του 2023.

Ο ΟΣ­ΔΕΛ δεσμεύεται ότι θα συ­νε­χί­σει να εργάζεται συστηματικά για την προάσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων, στηρίζοντας έμπρα­κτα τους δη­μιουρ­γούς, σχε­διά­ζο­ντας και υλο­ποιώ­ντας προ­γράμ­μα­τα προς όφε­λος των συμ­βα­σιού­χων του, στο πλαί­σιο του κοι­νω­νι­κού και πο­λι­τι­στι­κού έρ­γου του.

(Νοέμβριος 2023)

  Επιστροφή