Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ ο πρώτος ΟΣΔ που ανέθεσε τον έλεγχο της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων διανομής σε ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές

Ο ΟΣΔΕΛ, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη διαφανή και αδιάβλητη διανομή στους συμβασιούχους του, προχώρησε στην πραγματοποίηση ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου της όλης διαδικασίας από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών Orion. Ο έλεγχος διήρκησε τρεις μήνες και η Orion συνεργάστηκε, για την ολοκλήρωση του έργου, με τη συμβουλευτική εταιρία Business Elements.

Η διανομή των εσόδων του ΟΣΔΕΛ είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία καθώς κάθε χρόνο προστίθενται νέες πηγές εσόδων-χρήσεων (π.χ. ψηφιακά μέσα αναπαραγωγής, audiobooks), νέες κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. εκδότες Τύπου, θεατρικοί συγγραφείς), νέα κριτήρια διανομής (π.χ. ελάχιστος αριθμός πωληθέντων αντιτύπων, ΚΑΔ εκδότη, αριθμός εργαζομένων στις επιχειρήσεις Τύπου κλπ.), και παράλληλα πραγματοποιούνται αναδρομικές διανομές στους νέους συμβασιούχους για τα τρία προηγούμενα έτη. Οι διαδικασίες αυτές υλοποιούνται και ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του ΟΣΔΕΛ.

Με δεδομένο ότι τόσο η υλοποίηση όσο και ο έλεγχος πραγματοποιούνται εσωτερικά, η Διοίκηση του Οργανισμού έκρινε σκόπιμο να υιοθετηθεί και πρόσθετη ανεξάρτητη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου. Η κίνηση αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση έτι περαιτέρω της διαφάνειας και της λογοδοσίας έναντι των συμβασιούχων του Οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται παρόμοιος έλεγχος στη διαδικασία διανομής Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, η διαδικασία που ακολουθεί ο ΟΣΔΕΛ καθώς και τα αποτελέσματα της διανομής, σε όλες τις φάσεις, είναι ορθά και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής, όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

(Δεκέμβριος 2023)

  Επιστροφή