Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Κανονισμός διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/314-διανομές-δικαιωμάτων/315-κανονισμός-διανομών

Ο εκάστοτε Κανονισμός Διανομής ορίζει τον τρόπο διανομής των εσόδων του ΟΣΔΕΛ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης ανάθεσης Δημιουργού και Εκδότη.

Ακολουθούν οι Κανονισμοί Διανομής με σειρά ιστορικότητας έγκρισης από τις Γενικές Συνελεύσεις του οργανισμού τα έτη 2017-2019:

Κανονισμός Διανομής 2019

Κανονισμός Διανομής 2018

Κανονισμός Διανομής 2017