Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Κανονισμός χορηγιών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/280-κανονισμός-χορηγιών

Προοίμιο

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΟΣΔΕΛ, μεταξύ των σκοπών του, είναι η ικανοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών αναγκών των συμβασιούχων του. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού και με τον ισχύοντα κανονισμό διανομής, ο ΟΣΔΕΛ δύναται να διαθέτει έως και 25% των εσόδων του για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη δυνατή εκπλήρωση πολιτιστικών και κοινωνικών σκοπών, αλλά και να διασφαλίζεται διαφάνεια, ίση μεταχείριση και λογοδοσία, κατά τη διαχείριση των σχετικών διατιθέμενων ποσών, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ θέσπισε, με απόφασή του τον Φεβρουάριο του 2017, τον παρακάτω κανονισμό:

Α. Πολιτιστικοί σκοποί

1.1. Στο πλαίσιο των πολιτιστικών σκοπών ο ΟΣΔΕΛ επιχορηγεί ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:

 • Δράσεις που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία
 • Δράσεις που ενισχύουν τη διάδοση ελληνικών έργων, δημιουργών κι εκδοτών στο εξωτερικό
 • Ενίσχυση νέων δημιουργών με σκοπό την επιμόρφωση–εκπαίδευση στους τομείς του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών
 • Έρευνες που βοηθούν στη χαρτογράφηση της αγοράς του βιβλίου
 • Εκδόσεις και δράσεις που αφορούν στην καλλιέργεια κουλτούρας υπέρ της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και στην καταπολέμηση της παράνομης αντιγραφής έργων του λόγου
 • Βράβευση νέων δημιουργών, μεταφραστών και δημοσιογράφων για έργα και επιδόσεις εξαιρετικής αξίας και ειδικού βάρους
 • Οργάνωση κι ενίσχυση επιστημονικών συνεδρίων για την προώθηση των σκοπών του ΟΣΔΕΛ, αλλά και των γραμμάτων και των τεχνών εν γένει
 • Προώθηση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής στο εξωτερικό μέσα από διεθνή fora και εκθέσεις
 • Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων που συνδέονται με την προώθηση του έργου του ΟΣΔΕΛ και προάγουν τον πολιτισμό στη χώρα μας
 • Ενίσχυση μη εμπορικών εκδόσεων με ευρύτερη πολιτιστική αξία
 • Ενίσχυση καλλιτεχνικών, επιμορφωτικών κι εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, με αντικείμενο τo βιβλίο, τα έργα λόγου και τους δημιουργούς

Το ΔΣ με απόφασή του δύναται να προσθέτει, να καταργεί ή να τροποποιεί τις διάφορες κατηγορίες δράσεων.

1.2 Δικαιούχοι

Αίτηση χορηγίας μπορούν να υποβάλουν πολιτιστικοί ή άλλοι φορείς που λειτουργούν με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ή του σωματείου.

Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων φορέων, το αίτημα υποβάλλεται από τον βασικό φορέα υλοποίησης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.

2. Προθεσμίες - Διαδικασία

2.1. Καθορισμός κατηγοριών επιχορηγούμενων δράσεων

Στην αρχή κάθε έτους το ΔΣ καθορίζει τον ετήσιο διαθέσιμο προϋπολογισμό για επιχορηγήσεις καθώς και τις προτεραιότητες των στόχων–δράσεων που επιθυμεί να επιχορηγήσει. Κάθε στόχος ή δράση φέρει ένα συγκεκριμένο κωδικό βάσει του οποίου γίνονται οι προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

2.1. Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και παράλληλα δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνεται απαραίτητο (τύπος, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κλπ.).

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα περιγράφει μεταξύ άλλων, τον επιδιωκόμενο στόχο, ενδεχομένως κατηγορίες δράσεων για τις οποίες επιθυμεί να λάβει προτάσεις, την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, το χρονικό διάστημα υλοποίησης των προτάσεων, το ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε πρότασης και κάθε άλλο όρο και διαδικασία της επιχορήγησης.

2.2 Αιτήσεις

Οι αιτήσεις χορηγιών υποβάλλονται κάθε έτος κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από το ΔΣ και αναγράφεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού(www.osdel.gr) κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής.

2.3 Προτάσεις

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα πρέπει να αναφέρουν τα ακόλουθα:

α. Τον ακριβή κωδικό και το περιεχόμενο της δράσης που επιθυμούν να υλοποιήσουν (περιεχόμενο, μέσα υλοποίησης, διαδικασία, μεθοδολογία, διάρκεια, κλπ.).

β. Αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους της δράσης, καθώς και το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης, το οποίο δεν θα ξεπερνά το ύψος του αναφερομένου στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ποσού για την αντίστοιχη δράση.

γ. Τα ανταποδοτικά οφέλη για τον ΟΣΔΕΛ, τα οποία θα ενισχύουν το κύρος και τη δημοτικότητα του.

δ. Το ιστορικό και τη δραστηριότητα του φορέα.

3. Αξιολόγηση

3.1 Επιτροπή χορηγιών

Το ΔΣ με απόφασή του ορίζει πενταμελή επιτροπή χορηγιών με θητεία έως δύο έτη, αποτελούμενη από ένα μέλος του ΔΣ, τον Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ και τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες από το χώρο των τεχνών, της επιστήμης και του βιβλίου εν γένει. Η επιτροπή θα καθορίζει:

α) τους στόχους-άξονες των διαφόρων κατηγοριοποιημένων δράσεων,

β) τον αναλυτικό προϋπολογισμό που θα διατεθεί για κάθε κατηγορία δράσεων,

γ) το ανώτατο όριο επιχορήγησης για κάθε δράση με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό.

3.2 Έλεγχος προϋποθέσεων επιχορηγήσεων

Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων και της πληρότητας των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του ΟΣΔΕΛ. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή τους. Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή του ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Σαφήνεια, αρτιότητα και τεκμηρίωση της προτεινόμενης ιδέας.

 1. Συνεισφορά της προτεινόμενης ιδέας στην προώθηση του επιδιωκόμενου πολιτιστικού σκοπού σύμφωνα με την προκήρυξη
 2. Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των δράσεων
 3. Δυνατότητα πραγματοποίησης της πρότασης σύμφωνα με τα δεδομένα του προϋπολογισμού της
 4. Ανταποδοτικά οφέλη–προβολή του ΟΣΔΕΛ
 5. Εξασφάλιση οικονομικών πόρων από άλλους φορείς
 6. Η επιτροπή θα συνεκτιμήσει τη μέχρι σήμερα πολιτιστική, εκπαιδευτική ή άλλη συνεισφορά του φορέα στο κοινωνικό σύνολο και την εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων.

3.2.1. Απόφαση

Η Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή ή μη των αιτημάτων, συντάσσοντας έκθεση που περιέχει σύντομο σκεπτικό για κάθε αίτηση χωριστά που θα αιτιολογεί:

α. την απόρριψη των προτάσεων που κρίνει απορριπτέες

β. την κατά σειρά προτεραιότητας αποδοχή των υπολοίπων προτάσεων.

3.3 Έγκριση ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη νομιμότητα και σκοπιμότητα των αποφάσεων της Επιτροπής και είτε εγκρίνει την απόφαση ή την αναπέμπει στην Επιτροπή με παρατηρήσεις για επαναξιολόγηση. Η απόφαση του ΔΣ θα κοινοποιείται εγγράφως σε όλους τους υποψήφιους φορείς.

Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο, να την κηρύξει άκαρπη ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή άλλους όρους. Το ΔΣ δύναται να διεξάγει την παραπάνω διαδικασία μία ή περισσότερες φορές ετησίως.

4. Υποχρεώσεις επιχορηγούμενων

Οι φορείς των οποίων το αίτημα γίνεται δεκτό αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση αθέτησης κάποιας από αυτές, είναι δυνατή η μείωση της επιχορήγησης ή ακόμα και η ανάκλησή της, καθώς και ο αποκλεισμός του φορέα από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων.

4.1 Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης κατά την υλοποίηση της υποβληθείσας πρότασης ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει τον ΟΣΔΕΛ και να λάβει σχετική έγκριση. Εφόσον οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την αξιολόγηση της πρότασης, μπορούν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση του χρηματικού ποσού της επιχορήγησης ή ακόμα και στην ανάκλησή της.

4.2 Μετά την έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ οι επιχορηγούμενοι φορείς υποχρεούνται να υπογράψουν εντός 20 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, σχετική σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ. Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι δεν ανταποκριθούν και δεν προσέλθουν να υπογράψουν τη σύμβαση μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, καλείται ο επόμενος φορέας, εάν υπάρχει. Διαφορετικά το ΔΣ αποφασίζει είτε τη ματαίωση της διαδικασίας για την εν λόγω κατηγορία πολιτιστικού σκοπού-δράσεων ή την επανάληψή της με νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

4.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε επικοινωνία της δράσης να αναφέρει ότι η δράση πραγματοποιείται με την οικονομική ενίσχυση του ΟΣΔΕΛ. Πριν από κάθε στάδιο υλοποίησης, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση του Οργανισμού για την εμφάνιση των εικόνων, λογότυπων, σημάτων, αλλά και κάθε άλλης αναφοράς του Οργανισμού που προβλέπεται στα ανταποδοτικά οφέλη και έχει συμφωνηθεί για το υλικό της εκδήλωσης ή της δράσης.

4.4 Ο ανάδοχος-φορέας υποχρεούται να προσκομίσει τα ανάλογα λογιστικά παραστατικά μετά το πέρας των δράσεων. Η καταβολή των εγκεκριμένων ποσών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον με την προσκόμιση των ανωτέρω παραστατικών.

4.5 Ο ανάδοχος φορέας υποχρεούται να ενημερώνει τον ΟΣΔΕΛ τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα, αλλά και όποτε του ζητηθεί από τον ΟΣΔΕΛ, σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης της δράσης.

4.6 Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει έκθεση απολογισμού της δράσης που υλοποίησε συμπεριλαμβανομένου και οικονομικού απολογισμού.

4.7 Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων η Επιτροπή Χορηγιών θα συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού, η οποία θα δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ.

5. Εξαιρέσεις

5.1 Κατ’ εξαίρεση σε ενδεχόμενη επείγουσα περίπτωση το ΔΣ δύναται να προβαίνει στην αξιολόγηση και έγκριση αιτημάτων χωρίς να ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία με ανώτατο όριο συνολικά το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως.

5.2 Κατ εξαίρεση επίσης των ανωτέρω, το ΔΣ στην αρχή κάθε έτους μπορεί να καθορίζει ένα ετήσιο διαθέσιμο ποσό για οικονομικές ενισχύσεις σε σωματεία συγγραφέων και εκδοτών βιβλίων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των συγγραφέων και των εκδοτών βιβλίου.

Κριτήρια για την οικονομική ενίσχυση είναι η αντιπροσωπευτικότητα του σωματείου με μέλη που είναι και μέλη στον ΟΣΔΕΛ, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων των τελευταίων τουλάχιστον τριών ετών και η τήρηση των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων του σωματείου. Για την αξιολόγηση των ανωτέρω τα προαναφερόμενα σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α. καταστατικό και κατάλογο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών

β. πρακτικά τακτικών γενικών συνελεύσεων της τελευταίας τριετίας

γ. κατάλογο δράσεων που θα συνοδεύεται από το σχετικό υλικό δημοσιότητας

δ. πρακτικό αρχαιρεσιών των τελευταίων πέντε ετών

ε. ισολογισμούς των τελευταίων πέντε ετών

ζ. προγραμματισμό δράσης του τρέχοντος έτους

η. τυχόν οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν από τον ΟΣΔΕΛ στο παρελθόν, καθώς και τους λόγους αυτών των ενισχύσεων

θ. τυχόν οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν από τρίτους φορείς και περιγραφή των δράσεων για τις οποίες έλαβαν τις ενισχύσεις

Το ΔΣ αποφασίζει την τυχόν οικονομική ενίσχυση σωματείων εντός τριάντα ημερών αφού λάβει σχετικό αίτημα πλήρως τεκμηριωμένο. Το συνολικό ποσό που διατίθεται για την ενίσχυση σωματείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ ή το ισόποσο του 15% του συνόλου του ετήσιου ποσού που διατίθεται για πολιτιστικές επιχορηγήσεις.