Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Υποβολή δηλώσεων εισαγωγών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις/1226-υποβολή-δηλώσεων-εισαγωγών

Οι υπόχρεοι καταβολής εύλογης αμοιβής, υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνουν εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:

(α) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά περίπτωση εισήγαγαν ή απόκτησαν ενδοκοινοτικά ή παρήγαγαν και διέθεσαν κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και

(β) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη (άρθρο 18 § 4 α’ Ν. 2121/1993).

Η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πίνακα ανάλυσης εισαγωγών.

Ακολουθεί:

α) υπόδειγμα δήλωσης ΥΔ 1599/ Εισαγωγές εύλογης αμοιβής 4%,

β) υπόδειγμα πίνακα εισαγωγών προς συμπλήρωση: Πίνακας εισαγωγών εύλογης αμοιβής 4% ανά κατηγορία τεχνικών μέσων,

γ) η "Ανακοίνωση του ΟΠΙ σχετικά με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αρ. 18 παρ. 4, ν. 2121/1993".


Δικαίωμα ελέγχου ακρίβειας περιεχομένου δήλωσης

Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιούται να ζητήσει τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης, με δικές του δαπάνες, από έναν ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η διενέργειά του διατάσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης.