Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση Εκπαίδευσης

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/1167-αδειοδότηση_εκπαίδευσης

Η διανομή εσόδων από Αδειοδότηση γίνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων κάθε βιβλίου ή περιοδικού που έχουν αναπαραχθεί με βάση τα αναλυτικά στοιχεία αναπαραχθέντων έργων που έχει δώσει στον ΟΣΔΕΛ ο εκάστοτε αδειούχος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, ο ΟΣΔΕΛ θα πραγματοποιεί στατιστικές έρευνες για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό των έργων που αναπαράχθηκαν.

Η αμοιβή θα κατανέμεται κατά 50% στον δημιουργό και 50% στον εκδότη. Η παρούσα ρύθμιση υπερισχύει της τυχόν σχετικής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στη μεταξύ τους εκδοτική σύμβαση.

Τα εισπραχθέντα δικαιώματα του κάθε κειμένου διανέμονται στους δημιουργούς ανάλογα με την ιδιότητα συμμετοχής τους και το πλήθος ανά κατηγορία ιδιοτήτων (τον αριθμό των συνδημιουργών σε κάθε κατηγορία).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Αδειοδότησης στον Κανονισμό Διανομής.