Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση Υπηρεσιών Αποδελτίωσης (ΑδΥΑ)

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/241-faqs

Οι εκδότες Τύπου που θέλουν να συμμετέχουν στη διανομή δικαιωμάτων που προέρχονται από το πρόγραμμα ΑδΥΑ, θα πρέπει κατά την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης να εκχωρούν στον ΟΣΔΕΛ τη διαχείριση των αντίστοιχων δικαιωμάτων αποκομμάτων Τύπου.

Η διανομή θα διενεργείται μία φορά ετησίως και συμμετέχουν τα έντυπα που έχουν δηλωθεί στο Παράρτημα Ι της σύμβασης ανάθεσης Εκδότη κατά τη σύναψη της σύμβασης αλλά και σε κάθε επόμενη επικαιροποίηση του Παραρτήματος Ι.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Τύπου σε Εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.