Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση Αποδελτίωσης (ΑδΥΑ)

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/270-επιχειρήσεις/272-αδυα

Το πρόγραμμα αδειοδότησης αποδελτίωσης (ΑδΥΑ) απευθύνεται σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν ή παράγουν εσωτερικά αποκόμματα Tύπου.

Η βασική άδεια καλύπτει:

  • Τη δυνατότητα παραλαβής αποκομμάτων Tύπου ή της εσωτερικής παραγωγής τους
  • Τη δυνατότητα αναπαραγωγής (φωτοτυπική, ψηφιακή, αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία) εντός του φορέα/οργανισμού/επιχείρησης
  • Την προσωρινή αποθήκευση των αποκομμάτων για διάρκεια τριάντα (30) ημερών

Επιπλέον της βασικής άδειας, είναι διαθέσιμες, με πολύ χαμηλό κόστος και προαιρετικές άδειες, οι οποίες καλύπτουν ειδικές ανάγκες αποθήκευσης και αναπαραγωγής αποκομμάτων Τύπου και διασφαλίζουν πλήρως τη νόμιμη χρήση τους, όπως:

  • Η μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για τη δημιουργία αρχείου.
  • Η ανάρτηση των αποκομμάτων στην εταιρική ιστοσελίδα ή η χρήση τους σε κάποιο εταιρικό έντυπο.
  • Η αποστολή τους σε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως νομικοί σύμβουλοι, οικονομικοί σύμβουλοι κλπ. (εξαιρούνται οι εταιρείες επικοινωνίας).

Η απόκτηση της άδειας γίνεται μέσω της υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο στην εφαρμογή αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΑδΥΑ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος. Μπορείτε επιπλέον, σχετικά με το κόστος να συμβουλευτείτε τα αναρτημένα αμοιβολόγια: