Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Προγράμματα Αδειοδότησης

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/253-ασπίδα

Σκοπός του ΟΣΔΕΛ είναι η εξυπηρέτηση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών με την παροχή νόμιμης Άδειας Χρήσης (Αναλογικής ή Ψηφιακής) των Έργων του Λόγου.

Προς τον σκοπό αυτό προσφέρονται δύο προγράμματα αδειοδότησης, με τα οποία καλύπτονται οι ανάγκες για συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό

- Αδειοδότηση ανά σελίδα. Αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς επίσης όσα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στους σπουδαστές τους. Στη συγκεκριμένη άδεια, το εκπαιδευτικό ίδρυμα προσδιορίζει τον αριθμό των σελίδων που θα χρησιμοποιηθεί από τους σπουδαστές, τον αριθμό των σπουδαστών που θα έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες, καθώς και τα βιβλιογραφικά στοιχεία των έργων. Το τελικό κόστος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των αναπαραγώμενων σελίδων, τον αριθμό των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο υλικό και την τιμή σελίδας.

- Γενική αδειοδότηση. Πρόκειται για μία ευρύτερου τύπου άδεια, η οποία καλύπτει αναπαραγωγές που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως για παράδειγμα αυτές που γίνονται σε κοινόχρηστο φωτοτυπικό μηχάνημα της βιβλιοθήκης. Σε αυτού του τύπου την άδεια, αρκεί ο προσδιορισμός του συνολικού αριθμού των σπουδαστών. Το τελικό κόστος υπολογίζεται με βάση ένα ποσό ανά σπουδαστή, ανά έτος.

Οι τρόποι αναπαραγωγής που προσφέρονται και για τα δύο προγράμματα είναι οι παρακάτω:

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ (Φωτοτυπική): Αναπαραγωγή σε χαρτί με φωτοτυπικά μηχανήματα και διανομή των φωτοτυπιών στους χρήστες.

ΨΗΦΙΑΚΗ (Digital): Αναπαραγωγή σε ηλεκτρονικό αρχείο, αποθήκευση του αρχείου σε κλειστό δίκτυο, στο οποίο οι σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό έχουν πρόσβαση μόνο με τη χρήση προσωπικών κωδικών.

Οι άδειες που προσφέρει ο ΟΣΔΕΛ υπόκεινται στους παρακάτω γενικούς περιορισμούς:

- Η άδεια καλύπτει τα έργα των εκπροσωπούμενων από τον ΟΣΔΕΛ δικαιούχων

- μέχρι 20% ενός βιβλίου

- ένα άρθρο στην περίπτωση περιοδικού