Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση Αποδελτίωσης (ΑδΥΑ)

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/263-αδυα

Αδειοδότηση Αποδελτίωσης

Το πρόγραμμα ΑδΥΑ απευθύνεται στις επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν ή παράγουν εσωτερικά αποκόμματα τύπου. Η βασική άδεια καλύπτει το δικαίωμα τους να παραλαμβάνουν τα αποκόμματα και να τα αναπαράγουν εντός της επιχείρησης. Παράλληλα, προσφέρονται επιπλέον προαιρετικές άδειες, που καλύπτουν ανάγκες των χρηστών, όπως η μόνιμη αποθήκευση για τη δημιουργία αρχείου, η ανάρτηση σε εταιρική ιστοσελίδα και η αποστολή σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΑδΥΑ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος, ενώ για το κόστος, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αναρτημένο αμοιβολόγιο.