Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/3803-δημόσιες-και-δημοτικές-βιβλιοθήκες

Αμοιβολόγιο για τη φωτοτυπική αναπαραγωγή έργων του λόγου που πραγματοποιείται στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας

1. Ο ΟΣΔΕΛ, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα), αποτελεί εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο του ΟΠΙ και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής των δικαιωμάτων έργων του λόγου για τη διάθεση στο κοινό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο και συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4481/2017 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες αναπαραγωγής με φωτοτυπικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και ταμπλετ (tablet) κάθε είδους έργων του λόγου που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό αναγνωστών στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας.

3. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου και σε κάθε περίπτωση τις 50 σελίδες ή ένα μεμονωμένο άρθρο περιοδικού. Επιπλέον, ουδεμία αναπαραγωγή βιβλίων, που έχουν εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 20 έτη, θα υπερβεί το 30% του περιεχομένου ενός βιβλίου και σε κάθε περίπτωση τις 100 σελίδες.

4. Η αμοιβή για την αναπαραγωγή των έργων μέσω φωτοτυπικών συσκευών ανέρχεται στο ποσόν των 0,033 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε σελίδα που αναπαράγεται. Η αμοιβή θα καταβάλλεται ανά ημερολογιακό εξάμηνο και εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου .

5. Η αμοιβή για την αναπαραγωγή των έργων μέσω φωτογράφησης με κινητά τηλέφωνα, και τάμπλετ (tablet) παρουσία υπαλλήλου της βιβλιοθήκης, ανέρχεται στο ένα τρίτον (1/3) πλέον ΦΠΑ επί του ποσού της αμοιβής που καταβάλλεται για το σύνολο των φωτοτυπικών αναπαραγωγών. Η αμοιβή θα καταβάλλεται επίσης ανά ημερολογιακό εξάμηνο και εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.