Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διοίκηση-Διάρθρωση

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/289-διοίκηση-διάρθρωση

Ανώτατο όργανο του ΟΣΔΕΛ είναι η Γενική Συνέλευση. Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι και εκδότες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό του ΟΣΔΕΛ.

Ο ΟΣΔΕΛ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία έτη από τη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο που ελέγχει και εποπτεύει τη διοίκηση και όλες τις δραστηριότητες του ΟΣΔΕΛ.