Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Μέλη

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/291-μέλη

Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να αποκτηθεί από συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Δημιουργοί λογοτεχνικών έργων των οποίων τουλάχιστον 6 διαφορετικά έργα έχουν εκδοθεί και τα οποία έχουν αναπαραχθεί συνολικά σε τουλάχιστον 6,000 αντίτυπα.

β) Δημιουργοί κάθε άλλων, πλην λογοτεχνικών έργων του λόγου και της επιστήμης των οποίων τουλάχιστον 3 διαφορετικά έργα έχουν εκδοθεί και τα οποία έχουν αναπαραχθεί συνολικά σε τουλάχιστον 1.500 αντίτυπα, ή των οποίων τουλάχιστον 30 άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

γ) Δημοσιογράφοι οι οποίοι ασκούν ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία με αντικείμενο τη συγγραφή κειμένων τουλάχιστον επί τριετία (εκτός ραδιοφώνου και τηλεόρασης.

δ) Εκδότες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από τη χονδρική πώληση βιβλίων τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής ήταν τουλάχιστον κατά μέσο όρο 100.000 ευρώ ετησίως ή εκδότες εφημερίδων με μέση ημερήσια επί τριετία κυκλοφορία τουλάχιστον 3.000 αντίτυπα και εκδότες περιοδικών με επί τριετία κυκλοφορία

Η απόκτηση της ιδιότητας του συνεταίρου αποφασίζεται από το Δ.Σ. ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την εγγραφή των μελών απαιτείται η καταβολή δικαιώματος εγγραφής που ανέρχεται σε 50 ευρώ για τους δημιουργούς και 300 ευρώ για τους εκδότες. (Καταστατικό αρ.6)


URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/291-μέλη

Κριτήρια περιορισμού του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μελών -εκδότών του ΟΣΔΕΛ στην Γενική Συνέλευση, αναστέλλεται εφόσον τα έσοδα τους από τη διανομή για πέντε συνεχόμενα έτη είναι λιγότερα από χίλια (1.000) Ευρώ. Η αναστολή βεβαιώνεται με απόφαση του ΔΣ.

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/291-μέλη