Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τακτικά Μέλη

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/291-μέλη

Με βάση το άρθρο 6 του καταστατικού του ΟΣΔΕΛ η ιδιότητα του συνέταιρου (τακτικού μέλους) του οργανισμού μπορεί να αποκτηθεί από οποιοδήποτε συμβασιούχο εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) δημιουργοί λογοτεχνικών έργων των οποίων τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικά έργα έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τα οποία έχουν αναπαραχθεί συνολικά σε τουλάχιστον 6.000 αντίτυπα,

(β) δημιουργοί κάθε άλλων, (πλην λογοτεχνικών) έργων του λόγου και της επιστήμης των οποίων τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά έργα έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τα οποία έχουν αναπαραχθεί συνολικά σε τουλάχιστον 1.500 αντίτυπα, ή των οποίων τουλάχιστον τριάντα (30) άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους,

(γ) δημοσιογράφοι οι οποίοι ασκούν ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία με αντικείμενο τη συγγραφή κειμένων (για έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα) τουλάχιστον επί τριετία (εκτός ραδιοφώνου και τηλεόρασης),

(δ) εικονογράφοι και δημιουργοί εικαστικών έργων που έχουν δημοσιεύσει έργα τους σε τουλάχιστον δέκα διαφορετικά βιβλία ή περιοδικά,

(ε) φωτογράφοι που έχουν δημοσιευθεί τουλάχιστον 100 φωτογραφίες σε εφημερίδα ή περιοδικό,

(στ) εκδότες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από τη χονδρική πώληση βιβλίων τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής ήταν τουλάχιστον κατά μέσο όρο 100.000 ευρώ ετησίως ή εκδότες με μέση επί τριετία κυκλοφορία ανά φύλλο τουλάχιστον 2.000 αντιτύπων και εκδότες περιοδικών με επί τριετία έκδοση και κυκλοφορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) τευχών ανά έτος.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Οργανισμού οφείλει να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η απόκτηση της ιδιότητας του συνεταίρου αποφασίζεται από το Δ.Σ. ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την εγγραφή των μελών απαιτείται η καταβολή δικαιώματος εγγραφής που ανέρχεται σε 50 ευρώ για τους δημιουργούς και 300 ευρώ για τους εκδότες καθώς και η καταβολή της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας η οποία ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. (Καταστατικό αρ.6)


URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/291-μέλη

Κριτήρια περιορισμού του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μελών -εκδότών του ΟΣΔΕΛ στην Γενική Συνέλευση, αναστέλλεται εφόσον τα έσοδα τους από τη διανομή για πέντε συνεχόμενα έτη είναι λιγότερα από χίλια (1.000) Ευρώ. Η αναστολή βεβαιώνεται με απόφαση του ΔΣ.

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/291-μέλη