Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Το νέο δικαίωμα εκδοτών ηλεκτρονικού Τύπου στη Γαλλία και η αντιδικία με την Google

Η Γαλ­λία εί­ναι η πρώ­τη χώ­ρα κρά­τος-μέ­λος της ΕΕ που εφαρ­μό­ζει το άρ­θρο 15 (δι­καί­ω­μα εκ­δο­τών ηλε­κτρο­νι­κού τύ­που) της οδη­γί­ας για τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα στην ψη­φια­κή ενιαία αγο­ρά, που ψη­φί­στη­κε στις 15 Απρι­λί­ου 2019, από το Συμ­βού­λιο της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, σε συ­νέ­χεια της υπερ­ψή­φι­σής της από το Ευ­ρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο.

Στις 23 Ιου­λί­ου 2019, η Γαλ­λι­κή Βου­λή υπερ­ψή­φι­σε τον νό­μο βά­σει του οποί­ου ανα­γνω­ρί­ζε­ται συγ­γε­νι­κό δι­καί­ω­μα προς όφε­λος των εκ­δο­τών Τύ­που και των εται­ριών απο­δελ­τί­ω­σης για την προ­στα­σία του πε­ριε­χο­μέ­νου τους από χρή­σεις και εκ­με­ταλ­λεύ­σεις στο δια­δί­κτυο.

Το συγ­γε­νι­κό δι­καί­ω­μα των εκ­δο­τών Τύ­που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτω­βρί­ου 2019. Η Google κα­θώς ανέ­με­νε την εξέ­λι­ξη αυ­τή, προ­χώ­ρη­σε σε ενη­μέ­ρω­ση των εν­δια­φε­ρο­μέ­νων πλευ­ρών ότι προ­τί­θε­ται να συμ­μορ­φω­θεί με την κεί­με­νη νο­μο­θε­σία, ζη­τώ­ντας όμως από τους εκ­δό­τες να πα­ρα­χω­ρή­σουν την άδεια για επε­ξερ­γα­σία του πε­ριε­χο­μέ­νου τους δω­ρε­άν, δια­φο­ρε­τι­κά θα έβλε­παν το πε­ριε­χό­με­νό τους να εμ­φα­νί­ζε­ται στα απο­τε­λέ­σμα­τα ανα­ζή­τη­σης μό­νο με τη μορ­φή ανοι­χτού συν­δέ­σμου (url). Αυ­τό στην πρά­ξη ση­μαί­νει ότι μειώ­νο­νται τα κλικ προς αριθ­μό εμ­φα­νί­σε­ων (CTR) και κα­τά συ­νέ­πεια η επι­σκε­ψι­μό­τη­τα των ιστο­σε­λί­δων των εκδοτών, κα­θώς ο αλ­γό­ριθ­μος της μη­χα­νής ανα­ζή­τη­σης δεν ευ­νο­εί την εμ­φά­νι­ση αυ­τών των απο­τε­λε­σμά­των.

Αντι­με­τω­πί­ζο­ντας αυ­τό το τε­λε­σί­γρα­φο, η ομο­σπον­δία εκ­δο­τών εφη­με­ρί­δων, η ομο­σπον­δία εκ­δο­τών πε­ριο­δι­κών και η AFP (Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο Ει­δή­σε­ων), απο­φά­σι­σαν να στρα­φούν νο­μι­κά κα­τά της Google για κα­τά­χρη­ση δε­σπό­ζου­σας θέ­σης στην αγο­ρά -η Google κα­τέ­χει πο­σο­στό 90% στην επι­σκε­ψι­μό­τη­τα μη­χα­νών ανα­ζή­τη­σης. Μέ­σα στους επό­με­νους μή­νες ανα­μέ­νε­ται η από­φα­ση της Γαλ­λι­κής Επι­τρο­πής Αντα­γω­νι­σμού.

Σύμ­φω­να με την PDLN (Press Database and Licensing Network), μέλος της οποίας είναι ο ΟΣΔΕΛ, η στά­ση της Google εί­ναι απα­ρά­δε­κτη με βά­ση τα συ­ναλ­λα­κτι­κά ήθη και το δί­καιο του αντα­γω­νι­σμού. Όπως υπο­στη­ρί­ζει η PDLN, με τον τρό­πο αυ­τό η Google υπο­νο­μεύ­ει την ευ­ρω­παϊ­κή νο­μο­θε­σία. Χρη­σι­μο­ποιεί τη μο­νο­πω­λια­κή της δύ­να­μη, προ­κει­μέ­νου να επι­βά­λει μο­νο­με­ρώς στους εκ­δό­τες επι­χει­ρη­μα­τι­κές πρα­κτι­κές που εί­ναι κα­τα­στρο­φι­κές για τη δη­μο­σιο­γρα­φία και απο­σκο­πούν απο­κλει­στι­κά στα κέρ­δη της.

Η PDLN στη­ρί­ζει τη δέ­ου­σα και απο­τε­λε­σμα­τι­κή επι­βο­λή κυ­ρώ­σε­ων και μέ­τρων από τις αρ­χές αντα­γω­νι­σμού, τις εθνι­κές και το­πι­κές κυ­βερ­νή­σεις και τους εκ­δό­τες και συ­νυ­πο­γρά­φει την κα­τα­δί­κη της στά­σης της Google, από τις ενώ­σεις ENPA (European Newspaper Publishers' Association), NME (News Media Europe), EMMA (European Magazine Media Association) κα­θώς και από τους εκ­προ­σώ­πους των εκ­δο­τών Τύ­που.

  Επιστροφή