Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σύντομος οδηγός των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους

Η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (Federation of European Publishers), κατέγραψε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, σε έναν συνοπτικό και πρακτικό οδηγό, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τι να αναμένουν, καθώς και με ποιον τρόπο λειτουργούν οι πρωτοβουλίες αυτές στην πράξη.

Τα μέτρα στήριξης, όπως αποτυπώθηκαν στον σύντομο οδηγό της FEP, είναι τα ακόλουθα:

Προσωρινό πλαίσιο για τα κρατικά μέτρα στήριξης

Τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγήσουν αποζημίωση στις εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους, και επλήγησαν λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Επενδυτική Πρωτοβουλία για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (Coronavirus Response Investment Initiative)

Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει στα κράτη-μέλη άμεση ρευστότητα. Προέρχεται από αδιάθετους πόρους του ταμείου συνοχής. Επαφίεται στα κράτη-μέλη η ευχέρεια να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες και να επανεστιάσουν στη διαρθρωτική χρηματοδότηση.

Mετριασμός των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)

Παρέχει οικονομική στήριξη μέχρι 100 εκ. ευρώ στα κράτη-μέλη, προκειμένου να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να διατηρήσουν το εισόδημά τους, καθώς και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιβιώσουν.

Προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ένα εκτιμώμενο ποσό ύψους 8 δις ευρώ είναι διαθέσιμο για την άμεση οικονομική ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέσμευσε 1 δις ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να χρησιμεύσει σαν εγγύηση προς το Ταμείο Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, για να δώσει κίνητρο στις εθνικές τράπεζες και στους υπόλοιπους δανειστές, ώστε να εξασφαλίσουν ρευστότητα σε τουλάχιστον 100.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρίες θα πρέπει να συμβουλευθούν σχετικά τους χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων

25 δις ευρώ που θα υποστηρίξουν μέχρι 200 δις ευρώ χρηματοδότησης για εταιρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Χάρη στην εγγύηση, ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα μπορέσει να προμηθεύσει με υπάρχοντα προϊόντα τις εθνικές τράπεζες, καθώς και άλλους χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές, που βρίσκονται σε στενή επαφή με τις επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη.

Πλατφόρμα διαμοιρασμού γνώσης για τον αντίκτυπο του COVID-19 για τους πολιτιστικούς και δημιουργικού κλάδους

Η πλατφόρμα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαινιάστηκε στις 24 Απριλίου. Θα δώσει τη δυνατότητα στα υπουργεία πολιτισμού να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Η δεύτερη πλατφόρμα “Creatives Unite” θα βοηθήσει τους επαγγελματίες στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους να ανταλλάξουν πληροφορίες και λύσεις, με μεγαλύτερη ευκολία.

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe)

Μαζί με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει χρήση της μέγιστης δυνατής ευελιξίας, στην υλοποίηση του προγράμματος, μέσα στα όρια του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου.

Ενδυνάμωση της σχέσης με τα κράτη-μέλη, τα γραφεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», τα δίκτυα και τις πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να οργανώσει ανεπίσημη τηλεδιάσκεψη πριν το καλοκαίρι, με σκοπό να ενημερώσει τα γραφεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με τις οδηγίες.

Συνεργατικά προγράμματα για την ενίσχυση των κλάδων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Με ένα συνολικό ποσό ύψους 48,5 εκ ευρώ, η δημόσια πρόσκληση για τα συνεργατικά προγράμματα 2020 είναι το πιο ουσιώδες μέρος του υπο-προγράμματος «Πολιτισμός», που ανήκει στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 και η αξιολόγηση επισπεύσθηκε λόγω της πανδημίας. Συνεπώς είναι πιθανό να εκταμιευθούν πιο γρήγορα οι πόροι.

Υποστήριξη του προγράμματος για τη διασυνοριακή διάσταση των παραστατικών τεχνών

Το υπάρχον πρόγραμμα επανεστίασε στον αντίκτυπο της κινητικότητας στο περιβάλλον και στον ρόλο της ψηφιακής κουλτούρας/εικονικής κινητικότητας.

Πρόσθετη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα μετάφρασης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα μετάφρασης ευρωπαϊκών βιβλίων, στο πλαίσιο τους προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», παρατάθηκε έως τις 28 Μαΐου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισπεύσει τη διαδικασία επιλογής και θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του προγράμματος, έτσι ώστε η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατοικούν σε μη αστικές και λιγότερο κεντρικές περιοχές.

Καμπάνια #CreativeEuropeAtHome

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την καμπάνια #CreativeEuropeAtHome στα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο να προβάλει το πλούσιο έργο, που παρουσίαζαν στα επιμέρους κοινά τους οι ωφελούμενοι του προγράμματος.

Υπο-πρόγραμμα MEDIA

Εξειδικευμένα μέτρα προβλέπονται για τους κινηματογράφους, στο πλαίσιο της στήριξης, που παρέχει το υπο-πρόγραμμα MEDIA, στο δίκτυο Europa Cinemas. Πρόκειται για επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 5 εκ. ευρώ, με τη μορφή κουπονιών, για τους κινηματογράφους, που επλήγησαν σφοδρότατα από το lockdown.

Χρησιμοποίηση της υπάρχουσας εργαλειοθήκης και του προγράμματος “Horizon Europe

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκάμπριελ δήλωσε: Εκτός του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», θα πρέπει να στραφούμε και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το “Horizon Europe”, προκειμένου να στηρίξουμε τον πολιτισμό. Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω πρόγραμμα, θα συμπεριλάβει ένα νέο σκέλος για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός, αλλά κυρίως πρέπει να διασφαλιστούν οι συμπράξεις ανάμεσα στα προγράμματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη για τον κλάδο εντός των οργάνων μας. Η επερχόμενη Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Community) στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου (European Institute of Technology), που θα ξεκινήσει το 2022, θα είναι επίσης σημαντική βοήθεια. Τρία διαφορετικά όργανα, ένας στόχος: η υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων.

Μέσω της πρωτοβουλίας “Music Moves Europe”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαναπρογραμματίσει 2,5 εκ. ευρώ για το 2020, προκειμένου να συμβάλει ώστε ο κλάδος να γίνει πιο βιώσιμος μετά την κρίση.

Στρατηγική του κλάδου

Ένα έγγραφο από τη στρατηγική του επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, που επρόκειτο να δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2020, και διέρρευσε, αποκάλυψε ότι ένα από τα 14 οικοσυστήματα-κλειδιά που καθορίζουν τη μελλοντική πολιτική της Ένωσης στον κλάδο, θα είναι οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Μένει να αποδειχθεί, κρατάμε όμως κατά νου ότι ο Επίτροπος φαίνεται να λαμβάνει υπόψη μόνο τα οπτικοακουστικά μέσα, τον Τύπο και τη μουσική.

Μελέτη για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος της κρίσης

Μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις πολιτιστικές κα δημιουργικές βιομηχανίες, δημοσιοποίησε τις βέλτιστες πρακτικές και συνέβαλε στον σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων για την επανεκκίνηση του κλάδου.

  Επιστροφή