Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027: το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

Με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα (2014-2020), το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 θα επενδύσει σε δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Οι καινοτομίες του θα συμβάλουν στην ανάκαμψη των εν λόγω τομέων, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να καταστούν περισσότερο ψηφιακοί, πράσινοι, ανθεκτικοί και χωρίς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει δύο κύριους στόχους:

 1. Τη διασφάλιση, την ανάπτυξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς.
 2. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα στοχεύει:

 • Στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη στήριξη της δημιουργίας ευρωπαϊκών έργων, στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εξωτερικής διάστασης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης, στην εύνοια προς την καινοτομία και την κινητικότητα.
 • Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας με αντικείμενο την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.
 • Στην προώθηση διατομεακών καινοτόμων και συνεργατικών δράσεων, καθώς και ποικίλου, ανεξάρτητου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης/γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, προωθώντας έτσι την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική ένταξη.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» επιπλέον προωθεί τις προσπάθειες και τις βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη βασικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Πράσινη Συμφωνία, η συμμετοχικότητα και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται πάνω σε τρεις άξονες:

 1. Πολιτισμός, ο άξονας αυτός καλύπτει όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς (με εξαίρεση τον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό τομέα), ποσοστό 33%.
 2. Μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό τομέα, ποσοστό 58%.
 3. Διατομεακή δράση που διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργικών τομέων και καλύπτει τον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ποσοστό 9%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα εκτιμάται σε 2,44 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,842 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ (2021-2027) και πρόσθετο κονδύλιο ύψους 0,6 δισ. ευρώ σε τιμές του 2018.

Ο άξονας Πολιτισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Οριζόντιες δράσεις που καλύπτουν όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς: στήριξη έργων πολιτιστικής συνεργασίας, δικτύων επαγγελματικών οργανώσεων, πλατφορμών για την προώθηση ευρωπαίων καλλιτεχνών και έργων, προγράμματος ατομικής κινητικότητας.
 • Ειδική τομεακή στήριξη για τη συμπλήρωση οριζόντιων δράσεων στους τομείς της μουσικής, των βιβλίων και εκδόσεων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής, καθώς και σε άλλους τομείς.
 • Ειδικές δράσεις για την επιβράβευση και την προώθηση της αριστείας και της δημιουργικότητας, όπως τα βραβεία λογοτεχνίας, μουσικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κύριες καινοτομίες του άξονα Πολιτισμός περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διακρατική δημιουργία, κυκλοφορία των έργων και καινοτομία στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.
 • Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» μέσω υψηλότερων ποσοστών συγχρηματοδότησης.
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα κινητικότητας για καλλιτέχνες και επαγγελματίες.
 • Δράσεις που στοχεύουν σε ειδικές τομεακές ανάγκες στη μουσική, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, την πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, τη μόδα και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Ο άξονας Μέσα Ενημέρωσης θα επικεντρωθεί στα εξής:

 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας τόσο σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, όσο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι οπτικοακουστικές επιχειρήσεις και το ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ανάδειξη ταλέντων, από όπου και αν προέρχονται, και διεύρυνση της συμμετοχής και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών.
 • Στήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Προώθηση του οικολογικού προσανατολισμού του κλάδου και συμπερίληψη κοινωνικών στόχων, όπως η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολυμορφία.

Οι υποστηρικτικές δράσεις του άξονα Μέσα Ενημέρωσης χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

 • Περιεχόμενο: ενθάρρυνση της συνεργασίας και της καινοτομίας στη δημιουργία και την παραγωγή έργων υψηλής ποιότητας.
 • Επιχειρήσεις: προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της δυνατότητας κλιμάκωσης και των ταλέντων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών.
 • Κοινό: ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των έργων για το δυνητικό κοινό τους, μέσω διαύλων διανομής και πρωτοβουλιών ανάπτυξης κοινού.
 • Πολιτική: υποστήριξη συζητήσεων/φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, μελετών και εκθέσεων πολιτικής. Προώθηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

Ο άξονας Διατομεακή δράση θα αφορά:

 • Κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.
 • Για πρώτη φορά, δράσεις για τη στήριξη του τομέα των μέσων ενημέρωσης μέσω της προώθησης του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, της πολυφωνίας και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Οι υποστηρικτικές δράσεις του άξονα Διατομεακή δράση θα επικεντρωθούν στα εξής:

 • Διακρατική συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής: προώθηση της γνώσης του προγράμματος και υποστήριξη της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων.
 • Εργαστήρια δημιουργικής καινοτομίας: προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημιουργία περιεχομένου, στην πρόσβαση, στη διανομή και στην προώθηση μεταξύ των πολιτιστικών και των δημιουργικών τομέων.
 • Μέσα ενημέρωσης: υποστήριξη του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας, της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για να διερευνήσετε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει, καθώς και την πλατφόρμα αποτελεσμάτων για να μάθετε περισσότερα για τα χρηματοδοτούμενα έργα.

Το πρόγραμμα διαχειρίζονται και υλοποιούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Τα γραφεία του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στις συμμετέχουσες χώρες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, διευκολύνουν τη συνεργασία με οργανισμούς σε άλλες χώρες και βοηθούν τους αιτούντες να αναπτύξουν το σχέδιό τους.

(Ιούλιος 2021)

  Επιστροφή