Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ρόλος της κοινότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συλλογικής διαχείρισης στη μετά-Covid εποχή

Ενό­ψει του Διε­θνούς Συ­νε­δρί­ου 2021 της IFRRO (Διε­θνής Ομο­σπον­δία Ορ­γα­νι­σμών Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης), μέ­λος της οποί­ας εί­ναι και ο ΟΣ­ΔΕΛ, με θέ­μα «Πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση: Οι νέ­ες απαι­τή­σεις ενό­ψει της νέ­ας δε­κα­ε­τί­ας» -το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την ευ­γε­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη του αμε­ρι­κα­νι­κού ΟΣΔ Copyright Clearance Center- προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται τρεις πρό­δρο­μες, δια­δι­κτυα­κές συ­να­ντή­σεις, ανοι­χτές στο ευ­ρύ κοι­νό.

Η εναρ­κτή­ρια εκ­δή­λω­ση, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη εδώ, πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτω­βρί­ου με θέμα “Deadline 2030: The shape of things to come”. Η συ­ζή­τη­ση επικεντρώθηκε στο πώς θα έχει δια­μορ­φω­θεί η ει­κό­να του χώ­ρου των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των μέ­χρι το τέ­λος της δε­κα­ε­τί­ας. Με­τα­ξύ των θε­μά­των που συζητήθηκαν ήταν και οι συ­νέ­πειες της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης στην εκ­παί­δευ­ση και την έρευ­να, καθώς και ο αντίκτυπός της στην πνευ­μα­τι­κή ιδιο­κτη­σία. Επί­σης διερευνήθηκε ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν τα μέ­λη της κοι­νό­τη­τας της πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας στη μετά-Covid εποχή.

Η δεύτερη εκδήλωση, με θέμα «Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: Μελλοντικές προοπτικές για τις εκδοτικές και πολιτιστικές επιχειρήσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, στις 13:00 (ώρα Ελλάδας). Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν επίσης τη συμβολή των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας, για την επίτευξη των 17 στόχων, με έμφαση στην ποιοτική εκπαίδευση (στόχος 4), την ισότητα των φύλων (στόχος 5) και την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (στόχος 12).

Ομι­λη­τές:

  • Sheri Aldis, επικεφαλής των εκδόσεων των Ηνωμένων Εθνών
  • Michiel Kolman, αντιπρόεδρος του Elsevier, συμπρόεδρος του οργανισμού Workplace Pride, επικεφαλής της επιτροπής “Inclusive Publishing” της IPA
  • Simone Taylor, εκδότρια, AIP Publishing

Συ­ντο­νιστής:

  • Michael Healy, εκτελεστικός διευθυντής, Copyright Clearance Center

Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας για τη διαδικτυακή συζήτηση.

(Οκτώβριος 2021)

  Επιστροφή