Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ρόλος των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην ψηφιακή εποχή

Στο πλαίσιο του Διε­θνούς Συ­νε­δρί­ου 2021 της IFRRO (Διε­θνής Ομο­σπον­δία Ορ­γα­νι­σμών Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης), μέ­λος της οποί­ας εί­ναι και ο ΟΣ­ΔΕΛ, με θέ­μα «Πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση: Οι νέ­ες απαι­τή­σεις ενό­ψει της νέ­ας δε­κα­ε­τί­ας» -το οποίο πραγματοποιείται με την ευ­γε­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη του αμε­ρι­κα­νι­κού ΟΣΔ Copyright Clearance Center- προ­γραμ­μα­τίστηκαν τρεις διαδικτυακές συναντήσεις, ανοι­χτές στο ευ­ρύ κοι­νό.

Η εναρ­κτή­ρια εκ­δή­λω­ση, την οποία μπο­ρεί­τε να πα­ρα­κο­λου­θή­σε­τε μα­γνη­το­σκο­πη­μέ­νη εδώ, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 14 Οκτω­βρί­ου με θέ­μα “Deadline 2030: The shape of things to come”. Η δεύ­τε­ρη εκ­δή­λω­ση, με θέ­μα «Οι στό­χοι βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης των Ηνω­μέ­νων Εθνών: Μελ­λο­ντι­κές προ­ο­πτι­κές για τις εκ­δο­τι­κές και πο­λι­τι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις», πραγματοποιήθηκε στις 10 Νο­εμ­βρί­ου. Η συ­ζή­τη­ση επικεντρώθηκε στις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές για την υλο­ποί­η­ση των στό­χων βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης των Ηνω­μέ­νων Εθνών και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ.

Η τρίτη και τελευταία διαδικτυακή συζήτηση, με θέμα “Moving RROs Beyond Text”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στις 13:00 (ώρα Ελλάδας). Οι συμμετέχοντες θα εστιάσουν στα νέα πρότυπα δημιουργίας, χρήσης και επαναχρησιμοποίησης περιεχομένου, ιδίως μέσω βίντεο, ήχου και podcast. Επιπλέον θα συζητήσουν ζητήματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εργασία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με έμφαση στις επιπτώσεις που έχουν τα δύο αυτά μοντέλα στα πνευματικά δικαιώματα και στη συλλογική διαχείριση. Οι ομιλητές θα διερευνήσουν τέλος τον ήχο και το βίντεο ως κορυφαία μέσα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο που έχουν στη δημιουργικότητα και στους δημιουργούς.

Ομι­λη­τές:

  • Jim King, διευθύνων σύμβουλος της Spoken Giants-υπεύθυνος έρευνας & ανάπτυξης της Outsell
  • Karthik Krishnan, πρόεδρος της Redesign Health-αναπληρωτής καθηγητής στο NYU Stern School of Business
  • Eva Güell, σύμβουλος κι εκπαιδεύτρια σε θέματα ψηφιακής επιχειρηματικής ανάπτυξης

Συ­ντο­νιστής:

  • Christopher Kenneally, διευθυντής μάρκετινγκ της Copyright Clearance Center

Εδώ μπο­ρεί­τε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σε­τε την εγ­γρα­φή σας για τη δια­δι­κτυα­κή συ­ζή­τη­ση.

(Νοέμβριος 2021)

  Επιστροφή