Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ανακοινώθηκαν τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2021

Το Υπουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού ανα­κοί­νω­σε τα Κρα­τι­κά Λο­γο­τε­χνι­κά Βρα­βεία 2021 (για τις εκ­δό­σεις 2020), τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνι­κής Με­τά­φρα­σης 2021 (εκ­δό­σεις 2020) και τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Παι­δι­κού Βι­βλί­ου 2021 (εκ­δό­σεις 2020) σε εφαρ­μο­γή της νο­μο­θε­σί­ας που διέ­πει τον θε­σμό των Κρα­τι­κών Λο­γο­τε­χνι­κών Βρα­βεί­ων (ν. 3905/23-12-2010, άρ­θρο 40).

Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2021

Συ­γκε­κρι­μέ­να, ανα­κοι­νώ­θη­καν το Με­γά­λο Βρα­βείο Γραμ­μά­των 2021, τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνί­ας 2021 (Βρα­βεία Μυ­θι­στο­ρή­μα­τος, Δι­η­γή­μα­τος-Νου­βέ­λας και Ποί­η­σης), τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Δο­κι­μί­ου-Μαρ­τυ­ρί­ας 2021 (Βρα­βεία Δο­κι­μί­ου-Κρι­τι­κής και Μαρ­τυ­ρί­ας-Βιο­γρα­φί­ας-Χρο­νι­κού-Τα­ξι­διω­τι­κής Λο­γο­τε­χνί­ας), το Βρα­βείο Πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νου Συγ­γρα­φέα 2021, το Ει­δι­κό Θε­μα­τι­κό Βρα­βείο 2021 (για βι­βλίο που προ­ά­γει ση­μα­ντι­κά τον διά­λο­γο πά­νω σε ευαί­σθη­τα κοι­νω­νι­κά θέ­μα­τα), κα­θώς και η απο­νο­μή τι­μη­τι­κής διά­κρι­σης σε πε­ριο­δι­κά. Πα­ράλ­λη­λα, όπως επι­τάσ­σει η νο­μο­θε­σία που διέ­πει τον θε­σμό των Κρα­τι­κών Βρα­βεί­ων Λο­γο­τε­χνί­ας (ν. 3905/2010), δί­δε­ται στη δη­μο­σιό­τη­τα το σκε­πτι­κό βρά­βευ­σης της αρ­μό­διας Επι­τρο­πής για κά­θε κα­τη­γο­ρία.

Τα βρα­βεία έχουν ως εξής:

 1. Το Με­γά­λο Βρα­βείο Γραμ­μά­των για το έτος 2021 απο­νέ­με­ται στον Δη­μή­τρη Τζιό­βα για τη συ­νο­λι­κή του προ­σφο­ρά στα Γράμ­μα­τα.
 2. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυ­θι­στο­ρή­μα­τος 2021 απο­νέ­με­ται κα­τά πλειο­ψη­φία εξ ημι­σεί­ας στον Νί­κο Δαβ­βέ­τα για το έρ­γο του «Άντρες χω­ρίς άντρες», εκ­δό­σεις Πα­τά­κη και στη Λουί­ζα Πα­πα­λο­ΐ­ζου για το έρ­γο της «Το βου­νί», εκ­δό­σεις Το Ρο­δα­κιό.
 3. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Δι­η­γή­μα­τος-Νου­βέ­λας 2021 απο­νέ­με­ται κα­τά πλειο­ψη­φία εξ ημι­σεί­ας στον Θα­νά­ση Χα­τζό­που­λο για το έρ­γο του «Ιστο­ρι­κός ενε­στώς», εκ­δό­σεις Πό­λις και στον Χρή­στο Χρη­στί­δη για το έρ­γο του «Γυ­μνός», εκ­δό­σεις Εντευ­κτη­ρί­ου.
 4. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Ποί­η­σης 2021 απο­νέ­με­ται κα­τά πλειο­ψη­φία στον Διο­νύ­ση Κα­ψά­λη για το έρ­γο του «Ση­μειώ­σεις για τη μου­σι­κή του κό­σμου», εκ­δό­σεις Άγρα.
 5. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Δο­κι­μί­ου-Κρι­τι­κής 2021 απο­νέ­με­ται κα­τά πλειο­ψη­φία στη Χρι­στί­να Κου­λού­ρη για το έρ­γο της «Φου­στα­νέ­λες και χλα­μύ­δες. Ιστο­ρι­κή μνή­μη και εθνι­κή ταυ­τό­τη­τα 1821-1930», εκ­δό­σεις Αλε­ξάν­δρεια.
 6. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μαρ­τυ­ρί­ας-Βιο­γρα­φί­ας-Χρο­νι­κού-Τα­ξι­διω­τι­κής Λο­γο­τε­χνί­ας 2021 απο­νέ­με­ται κα­τά πλειο­ψη­φία στους Στρά­το Ν. Δορ­δα­νά και Βάιο Κα­λο­γρηά για το έρ­γο τους «Οι ζω­ές των άλ­λων, Η Στά­ζι και οι Έλ­λη­νες πο­λι­τι­κοί πρό­σφυ­γες στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία (1949-1989)», εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο.
 7. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νου Συγ­γρα­φέα 2021 απο­νέ­με­ται κα­τά πλειο­ψη­φία εξ ημι­σεί­ας στον Σπύ­ρο Γού­λα για το έρ­γο του «Τα περ­σι­νά τους βά­ζουν για κα­λά», εκ­δό­σεις Πό­λις και στον Φοί­βο Οι­κο­νο­μί­δη για το έρ­γο του «Βορ­ράς», εκ­δό­σεις Βι­βλιο­πω­λεί­ον της Εστί­ας.
 8. Το Ει­δι­κό Κρα­τι­κό Βρα­βείο 2021 για βι­βλίο που προ­ά­γει ση­μα­ντι­κά τον διά­λο­γο πά­νω σε ευαί­σθη­τα κοι­νω­νι­κά ζη­τή­μα­τα, απο­νέ­με­ται κα­τά πλειο­ψη­φία εξ ημι­σεί­ας στον Πα­να­γιώ­τη Χα­τζη­μω­υ­σιά­δη για το έρ­γο του «Έξο­δα νο­ση­λεί­ας», εκ­δό­σεις Ενύ­πνιο, και στον Δη­μή­τρη Χρι­στό­που­λο για το έρ­γο του «Τζί­ντι­λι», εκ­δό­σεις Το Ρο­δα­κιό.
 9. Η Επι­τρο­πή απο­φά­σι­σε ομο­φώ­νως την απο­νο­μή τι­μη­τι­κής διά­κρι­σης στα πε­ριο­δι­κά «δε|κα­τα» και «Ση­μειώ­σεις».

Η Επι­τρο­πή για τα ετή­σια Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνί­ας και το Με­γά­λο Βρα­βείο Γραμ­μά­των, το Βρα­βείο Πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νου Συγ­γρα­φέα, το Ει­δι­κό Θε­μα­τι­κό Βρα­βείο και τα Βρα­βεία Δο­κι­μί­ου-Μαρ­τυ­ρί­ας έχει την εξής σύνθεση:

 • Άλ­κη­στις Σο­φού, ανα­πλη­ρώ­τρια κα­θη­γή­τρια Νε­ο­ελ­λη­νι­κού Ιν­στι­τού­του στο Τμή­μα Κλα­σι­κών Σπου­δών του Πα­νε­πι­στη­μί­ου της Σορ­βόν­νης, μέ­λος ΔΕΠ, πρό­ε­δρος
 • Σο­φία Ντε­νί­ση, κα­θη­γή­τρια Ιστο­ρί­ας και Κρι­τι­κής της Λο­γο­τε­χνί­ας στην Ανω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών, μέ­λος ΔΕΠ, αντι­πρό­ε­δρος
 • Ελέ­νη Πα­παρ­γυ­ρί­ου, επί­κου­ρη κα­θη­γή­τρια Νε­ο­ελ­λη­νι­κής Φι­λο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Πα­τρών, μέ­λος ΔΕΠ (συμ­με­το­χή έως τον Δε­κέμ­βριο 2021)
 • Δη­μή­τρης Νόλ­λας, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ηλί­ας Κα­φά­ο­γλου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Δη­μή­τρης Αθη­νά­κης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Νί­κος Βα­τό­που­λος, κρι­τι­κός
 • Κων­στα­ντί­νος Κα­ρα­βί­δας, δι­δά­σκων στο Τμή­μα Φι­λο­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ιω­αν­νί­νων, κρι­τι­κός
 • Ευ­τυ­χία Πα­να­γιώ­του, κρι­τι­κός

Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνι­κής Με­τά­φρα­σης 2021

Η αρ­μό­δια Επι­τρο­πή για τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνι­κής Με­τά­φρα­σης 2021 κα­τέ­λη­ξε στα Βρα­βεία για τις κα­τη­γο­ρί­ες Βρα­βείο Με­τά­φρα­σης Έρ­γου Ξέ­νης Λο­γο­τε­χνί­ας σε Ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα, Βρα­βείο Από­δο­σης Έρ­γου της Αρ­χαί­ας Ελ­λη­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας στα Νέα Ελ­λη­νι­κά και Βρα­βείο Με­τά­φρα­σης Έρ­γου Ελ­λη­νι­κής Λο­γο­τε­χνί­ας σε Ξέ­νη Γλώσ­σα. Η ανα­κοί­νω­ση των απο­τε­λε­σμά­των συ­νο­δεύ­ε­ται από αι­τιο­λο­γη­μέ­νη έκ­θε­ση της Επι­τρο­πής που ανα­φέ­ρει το σκε­πτι­κό της βρά­βευ­σης.

Ακο­λου­θούν τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνι­κής Με­τά­φρα­σης 2021 ανά κα­τη­γο­ρία Βρα­βεί­ου:

 1. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Με­τά­φρα­σης Έρ­γου Ξέ­νης Λο­γο­τε­χνί­ας στην Ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα 2021, απο­νέ­με­ται ομό­φω­να στον Ευ­ρι­πί­δη Γα­ρα­ντού­δη, για τη με­τά­φρα­ση του έρ­γου του Σά­ντρο Πέν­να, «Τα ποι­ή­μα­τα», εκ­δό­σεις Gutenberg, Αθή­να.
 2. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Από­δο­σης Έρ­γου Της Αρ­χαί­ας Ελ­λη­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας στα Νέα Ελ­λη­νι­κά 2021 απο­νέ­με­ται ομό­φω­να στον Θα­νά­ση Βαλ­τι­νό, για τη με­τά­φρα­ση του έρ­γου του Ευ­ρι­πί­δη «Τρω­ά­δες. Μή­δεια», εκ­δό­σεις Βι­βλιο­πω­λεί­ον της Εστί­ας, Αθή­να.
 3. Το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Με­τά­φρα­σης Έρ­γου Ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας σε Ξέ­νη Γλώσ­σα 2021 απο­νέ­με­ται ομό­φω­να στον Νι­κό­λα Κρο­τσέ­τι (Nicola Crocetti) για τη με­τά­φρα­ση του έρ­γου του Νί­κου Κα­ζαν­τζά­κη, “Odissea”, εκ­δό­σεις Crocetti editore, Μι­λά­νο.

Η Επι­τρο­πή για τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Λο­γο­τε­χνι­κής Με­τά­φρα­σης έχει ως εξής:

 • Παύ­λος Καλ­λι­γάς, κα­θη­γη­τής στο Εθνι­κό και Κα­πο­δι­στρια­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών με γνω­στι­κό αντι­κεί­με­νο την Αρ­χαία Φι­λο­σο­φία, διευ­θυ­ντής του Ευ­ρω­παϊ­κού Πο­λι­τι­στι­κού Κέ­ντρου Δελ­φών, πρό­ε­δρος
 • Ιω­άν­νης Δημ. Τσόλ­κας, κα­θη­γη­τής Ιστο­ρί­ας της Ιτα­λι­κής Λο­γο­τε­χνί­ας και Ευ­ρω­παϊ­κού Πο­λι­τι­σμού στο Τμή­μα Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας στο Εθνι­κό και Κα­πο­δι­στρια­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών, αντι­πρό­ε­δρος
 • Δη­μή­τρης Φί­λιας, κα­θη­γη­τής Λο­γο­τε­χνι­κής Με­τά­φρα­σης του Τμή­μα­τος Ξέ­νων Γλωσ­σών, με­τά­φρα­σης και διερ­μη­νεί­ας του Ιο­νί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου στην Κέρ­κυ­ρα, μέ­λος
 • Μό­σχος Μορ­φα­κί­δης-Φυ­λα­κτός, κα­θη­γη­τής Ελ­λη­νι­κής Φι­λο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Γρα­νά­δα, διευ­θυ­ντής του Κέ­ντρου Βυ­ζα­ντι­νών, Νε­ο­ελ­λη­νι­κών και Κυ­πρια­κών Σπου­δών, νε­ο­ελ­λη­νι­στής, μέ­λος
 • Βα­σί­λης Σα­μπα­τα­κά­κης, πρό­ε­δρος της Ευ­ρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Νε­ο­ελ­λη­νι­κών Σπου­δών, διευ­θυ­ντής Τμή­μα­τος Νε­ο­ελ­λη­νι­κών Σπου­δών στο Πα­νε­πι­στή­μιο Lund (Σου­η­δία), μέ­λος
 • Κώ­στας Καλ­φό­που­λος, κρι­τι­κός-συγ­γρα­φέ­ας, μέ­λος
 • Κων­στα­ντί­νος Μπού­ρας, κρι­τι­κός-συγ­γρα­φέ­ας, μέ­λος
 • Ρί­τα Κο­λα­ΐ­τη, με­τα­φρά­στρια, μέ­λος
 • Ευ­ρυ­βιά­δης Σο­φός, με­τα­φρα­στής, μέ­λος

Κρα­τι­κά Βρα­βεία Παι­δι­κού Βι­βλί­ου 2021

Η αρ­μό­δια Επι­τρο­πή κα­τέ­λη­ξε στα Βρα­βεία για τις κα­τη­γο­ρί­ες Παι­δι­κού Λο­γο­τε­χνι­κού Βι­βλί­ου, Εφη­βι­κού-Νε­α­νι­κού Λο­γο­τε­χνι­κού Βι­βλί­ου, Ει­κο­νο­γρα­φη­μέ­νου Παι­δι­κού Βι­βλί­ου και Βι­βλί­ου Γνώ­σε­ων για παι­διά. Η συ­νο­δευ­τι­κή αι­τιο­λο­γη­μέ­νη έκ­θε­ση της Επι­τρο­πής ανα­φέ­ρει το σκε­πτι­κό της βρά­βευ­σης, κα­θώς και την άπο­ψη της μειο­ψη­φί­ας.

Ακο­λου­θούν τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Παι­δι­κού Βι­βλί­ου 2021 ανά κα­τη­γο­ρία Βρα­βεί­ου.

 1. Βρα­βείο Παι­δι­κού Λο­γο­τε­χνι­κού Βι­βλί­ου: Μι­χά­λης Μα­κρό­που­λος, ει­κο­νο­γρά­φη­ση Κα­τε­ρί­να Χα­δου­λού «Η μα­λα­μα­τέ­νια βε­λα­νι­διά», εκ­δό­σεις Κα­λει­δο­σκό­πιο
 2. Βρα­βείο Εφη­βι­κού-Νε­α­νι­κού Λο­γο­τε­χνι­κού Βι­βλί­ου: Ελέ­νη Πριο­βό­λου «Φως σε μαύ­ρο ου­ρα­νό», εκ­δό­σεις Κα­στα­νιώ­τη
 3. Βρα­βείο Ει­κο­νο­γρα­φη­μέ­νου Παι­δι­κού Βι­βλί­ου: Ίρις Σα­μαρ­τζή, ει­κο­νο­γρά­φη­ση Ίρις Σα­μαρ­τζή «Τά­τα;;», εκ­δό­σεις Ίκα­ρος
 4. Βρα­βείο Βι­βλί­ου Γνώ­σε­ων για Παι­διά: Στέλ­λα Κάσ­δα­γλη, ει­κο­νο­γρά­φη­ση Φω­τει­νή Τίκ­κου «30 γυ­ναί­κες που άλ­λα­ξαν τον κό­σμο και πώς μπο­ρείς να τον αλ­λά­ξεις κι εσύ», εκ­δό­σεις Πα­τά­κη

Η Επι­τρο­πή για τα Κρα­τι­κά Βρα­βεία Παι­δι­κού Βι­βλί­ου έχει ως εξής:

 • Μέ­νη Κα­να­τσού­λη, κα­θη­γή­τρια του Τμή­μα­τος Επι­στη­μών Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής και Εκ­παί­δευ­σης του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, πρό­ε­δρος
 • Τα­σού­λα Τσι­λι­μέ­νη, κα­θη­γή­τρια του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Προ­σχο­λι­κής Εκ­παί­δευ­σης του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας, συγ­γρα­φέ­ας, αντι­πρό­ε­δρος
 • Ανα­στα­σία Οι­κο­νο­μί­δου, ανα­πλη­ρώ­τρια κα­θη­γή­τρια του Τμή­μα­τος Επι­στη­μών της Εκ­παί­δευ­σης στην Προ­σχο­λι­κή Ηλι­κία του Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, μέ­λος
 • Γιάν­νης Σ. Πα­πα­δά­τος, ανα­πλη­ρω­τής κα­θη­γη­τής του Τμή­μα­τος Επι­στη­μών της Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής και του Εκ­παι­δευ­τι­κού Σχε­δια­σμού του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αι­γαί­ου, κρι­τι­κός, μέ­λος
 • Δη­μή­τρης Πο­λί­της, ανα­πλη­ρω­τής κα­θη­γη­τής του Τμή­μα­τος Επι­στη­μών της Εκ­παί­δευ­σης και της Αγω­γής στην Προ­σχο­λι­κή Ηλι­κία του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών, μέ­λος
 • Ζωή Κο­σκι­νί­δου, κρι­τι­κός, μέ­λος
 • Τέ­τη Σώ­λου, ει­κο­νο­γρά­φος, μέ­λος
 • Λή­δα Βαρ­βα­ρού­ση, ει­κο­νο­γρά­φος, μέ­λος
 • Αγ­γε­λι­κή Δαρ­λά­ση, συγ­γρα­φέ­ας, μέ­λος

Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους συγ­γρα­φείς και τα βι­βλία τους μπο­ρεί­τε να ανα­ζη­τή­σε­τε στη βι­βλιο­γρα­φι­κή βά­ση οσ­δέ­λnet.

(Μάρτιος 2022)

  Επιστροφή