Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Δ' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής των συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣ­ΔΕΛ από την ίδρυ­σή του, σύμ­φω­να με τη διε­θνή πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν οι Ορ­γα­νι­σμοί Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης και όπως ορίζουν η Οδηγία (ΕΕ) 2014/26 και ο ν. 4481/2017, δια­θέ­τει μέ­ρος των εσό­δων του για κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς προς όφε­λος των συμβασιούχων του.

Με το Α' Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής, που υλο­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία το 2019, ο Οργανισμός προ­χώ­ρη­σε στη συ­στη­μα­τι­κή στή­ρι­ξη συγ­γρα­φέ­ων με χα­μη­λά ει­σο­δή­μα­τα. Το Β' Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, ήταν διευρυμένο, καθώς εκτός από τους συγγραφείς απευθυνόταν για πρώτη φορά σε μεταφραστές, δημοσιογράφους και αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών. Στο ίδιο διευρυμένο πλαίσιο υλοποιήθηκε με επιτυχία και το Γ’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής τον Νοέμβριο του 2021.

Στις 17 Οκτωβρίου 2022 ξεκινά το Δ’ Προγράμματος Αρωγής του ΟΣΔΕΛ στο οποίο θα διατεθούν 130.000 ευρώ με βάση κοινωνικά κριτήρια. Το ποσό αυτό προέρχεται από δικαιώματα προς διανομή τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση 10 ετών, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017. Η εκταμίευση των ποσών στους δικαιούχους προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2022. Το Δ’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους ΠΟΑ:

  • Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Συγγραφέων: από 17/10 έως 04/11
  • Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Δημοσιογράφων: από 24/10 έως 11/11
  • Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Μεταφραστών: από 31/10 έως 08/11

Η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Συγγραφέων ξεκινά τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι που οδηγούν στις ανακοινώσεις των Προγραμμάτων Οικονομικής Αρωγής, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Δ’ ΠΟΑ Συγγραφέων 1.1. Αίτηση συμμετοχής

2. Δ’ ΠΟΑ Δημοσιογράφων 2.1 Αίτηση συμμετοχής

3. Δ’ ΠΟΑ Μεταφραστών 3.1 Αίτηση συμμετοχής

(Οκτώβριος 2022)

  Επιστροφή