Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ολοκληρώθηκε το Δ' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής του ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣ­ΔΕΛ, σύμ­φω­να με τη διε­θνή πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν οι Ορ­γα­νι­σμοί Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης και όπως ορίζουν η Οδηγία (ΕΕ) 2014/26 και ο ν. 4481/2017, δια­θέ­τει μέ­ρος των εσό­δων του για κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς προς όφε­λος των συμβασιούχων του.

Ο Οργανισμός από την ίδρυσή του έχει ανταποκριθεί σε μεμονωμένα αιτήματα δικαιούχων που έχρηζαν στήριξης λόγω αιφνίδιων και σοβαρών προβλημάτων υγείας. Το 2019, με το Α' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής Συγγραφέων, ο ΟΣΔΕΛ προχώρησε στη συστηματική στήριξη συγγραφέων με χαμηλά εισοδήματα.

To 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει το Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής ώστε να συμβάλει και ο Οργανισμός, με το μέγιστο των δυνατοτήτων του στην ανακούφιση των συμβασιούχων του από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Το Β' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής (ΠΟΑ), που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021, εκτός από τους συγγραφείς, απευθυνόταν για πρώτη φορά σε μεταφραστές, δημοσιογράφους και αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών.

Στις 17 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησε το Δ' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής του ΟΣΔΕΛ στο οποίο διατέθηκαν συνολικά 130.000 ευρώ ως έκτακτη διανομή, με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε 50 συγγραφείς, 35 δημοσιογράφους και 15 μεταφραστές. Το ποσό αυτό προέρχεται από δικαιώματα προς διανομή τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση 10 ετών, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017. Η εκταμίευση των ποσών και η καταβολή στους δικαιούχους θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2022.

Ο ΟΣΔΕΛ θα συνεχίσει έμπρακτα να στηρίζει τους δημιουργούς, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα προς όφελος των συμβασιούχων του, στο πλαίσιο του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου του.

(Δεκέμβριος 2022)

  Επιστροφή