Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΟΣΔΕΛ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 15 του ισχύοντος Καταστατικού, η Τα­κτι­κή Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση του ΟΣ­ΔΕΛ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τον Ιούλιο του 2023. Δι­καί­ω­μα συμ­με­το­χής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέ­λη-συ­νέ­ται­ροι του Ορ­γα­νι­σμού (εκτός των πε­ρι­πτώ­σε­ων που ανα­φέ­ρο­νται στα άρθ. 8 και 11 του ισχύοντος Κα­τα­στα­τι­κού).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης του Ιουλίου είναι και τα εξής: διοικητικός απολογισμός, ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης και έκθεση διαφάνειας για το έτος 2022, καθώς και ο προγραμματισμός-προϋπολογισμός για το έτος 2023. Επίσης, θα υπάρξει ενημέρωση για τα πεπραγμένα του α’ πενταμήνου του 2023.

(Ιούνιος 2023)

  Επιστροφή