Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για βιβλία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/206-για-βιβλία

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους δημιουργούς, απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός έργου του λόγου στις διανομές της εύλογης αμοιβής είναι η έκδοση και κυκλοφορία του σε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, καθώς μόνον τότε υπάρχει η δυνατότητα φωτοτυπικής ή ψηφιακής αναπαραγωγής του από τρίτους για ιδιωτική χρήση. Κριτήρια για το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε δημιουργό είναι ο αριθμός των σελίδων, η τιμή του βιβλίου και η θεματική κατηγορία στην οποία εμπίπτει και κατά την οποία διανέμονται τα έσοδα της εύλογης αμοιβής.

Τα προς διανομή ποσά που αναλογούν στα βιβλία - δηλαδή το 60% επί του συνόλου των εσόδων από την εύλογη αμοιβή του 4% και το 43% επί του συνόλου των εσόδων από την εύλογη αμοιβή του 2% και του 6% - επιμερίζονται ποσοστιαία στις παρακάτω θεματολογικες κατηγορίες:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/206-για-βιβλία
Κατηγορία βιβλίων 'Εσοδα 4% 'Εσοδα 2% & 6%
Μυθιστορήματα, διηγήματα, παραμύθια, ποίηση, παιδικά και λοιπά βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος ή hobby 22% 28%
Επιστημονικά, επαγγελματικά και θεατρικά 38% 38%
Πανεπιστημιακά συγγράμματα, σχολικά βοηθήματα και βιβλία πρώιμης εκμάθησης 40% 34%
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/206-για-βιβλία

Βιβλία που κυκλοφορούν σε μορφή e-book και πωλούνται ψηφιακά ή στο διαδίκτυο συμπεριλαμβάνονται στη διανομή.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετάσχει ένα βιβλίο στη διανομή είναι να διαθέτει ελληνικό ή κυπριακό ISBN ή ISMN. Τα ελληνόγλωσσα βιβλία με αλλοδαπό ISBN ή ISMN συμμετέχουν στη διανομή εφόσον διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή για βιβλία σε δημιουργούς στον Κανονισμό Διανομής.