Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για βιβλία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/236-βιβλιοπαραγωγής

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως προς τους εκδότες, απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός έργου του λόγου στις διανομές της εύλογης αμοιβής είναι η έκδοση και κυκλοφορία του σε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, καθώς μόνον τότε υπάρχει η δυνατότητα φωτοτυπικής ή ψηφιακής αναπαραγωγής του από τρίτους για ιδιωτική χρήση.

Τα προς διανομή ποσά που αναλογούν στα βιβλία - δηλαδή το 60% επί του συνόλου των εσόδων από την εύλογη αμοιβή του 4% και το 43% επί του συνόλου των εσόδων από την εύλογη αμοιβή του 2% και του 6% - επιμερίζονται ποσοστιαία στις παρακάτω θεματολογικες κατηγορίες:

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/236-βιβλιοπαραγωγής
Κατηγορία βιβλίων Έσοδα 4% Έσοδα 2% & 6%
Μυθιστορήματα, διηγήματα, παραμύθια, ποίηση, παιδικά και λοιπά βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος ή hobby 22% 28%
Πανεπιστημιακά συγγράμματα, σχολικά βοηθήματα και βιβλία πρώιμης εκμάθησης 40% 34%
Επιστημονικά και επαγγελματικά 38% 38%
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/236-βιβλιοπαραγωγής

Πιο συγκεκριμένα, για να συμμετάσχει ένα βιβλίο στη διανομή θα πρέπει να διαθέτει ελληνικό ή κυπριακό ISBN ή ISMN και να έχει καταχωρισθεί από τον συμβασιούχο εκδότη στη βιβλιογραφική βάση osdelnet (www.osdelnet.gr) πριν την έναρξη της διανομής. Τα ελληνόγλωσσα βιβλία με αλλοδαπό ISBN ή ISMN συμμετέχουν στη διανομή εφόσον διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Βιβλία που κυκλοφορούν σε μορφή e-book και πωλούνται ψηφιακά ή στο διαδίκτυο συμμετέχουν στη διανομή.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή βιβλιοπαραγωγής σε εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.