Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Στο Εδιμβούργο πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο 2019 και η Ετήσια Γενική Συνέλευση της IFRRO

Το ετή­σιο Πα­γκό­σμιο Συ­νέ­δριο της IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), μέ­λος της οποί­ας εί­ναι ο ΟΣ­ΔΕΛ, διορ­γα­νώ­θη­κε εφέ­τος από 3 έως 7 Νο­εμ­βρί­ου 2019, στο Εδιμ­βούρ­γο. Την ευ­θύ­νη της διορ­γά­νω­σης εί­χε ο οργανισμός Copyright Licensing Agency (CLA), μέ­λος της IFRRO από το Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο. Στις ερ­γα­σί­ες του συ­νε­δρί­ου ο ΟΣ­ΔΕΛ εκ­προ­σω­πή­θη­κε από τον Διευ­θυ­ντή του Γιωρ­γαν­δρέα Ζάν­νο.

Στο Εδιμ­βούρ­γο βρέ­θη­καν πά­νω από 200 σύ­νε­δροι, προ­ερ­χό­με­νοι από πε­ρί­που 100 ορ­γα­νι­σμούς και 56 χώ­ρες, για να συ­ζη­τή­σουν τις τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στον χώ­ρο της πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας, που αφο­ρούν τους ΟΣΔ και τις ενώ­σεις συγ­γρα­φέ­ων και εκ­δο­τών. Το θέ­μα του συ­νε­δρί­ου ήταν «Η τε­χνο­λο­γία, τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και ο νό­τος: αξιο­ποιώ­ντας δυ­να­τό­τη­τες για το μέλ­λον».

Στις σχε­τι­κές πα­ρου­σιά­σεις κυ­ριάρ­χη­σαν για μια ακό­μα χρο­νιά θέ­μα­τα τε­χνη­τής νοη­μο­σύ­νης, blockchain και η εφαρ­μο­γή τους στον πο­λι­τι­σμό και ει­δι­κό­τε­ρα στις εκ­δο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις κα­θώς και η αξιο­ποί­η­σή τους στις ανα­πτυσ­σό­με­νες χώ­ρες, με έμ­φα­ση στους το­μείς της έρευ­νας και της εκ­παί­δευ­σης.

Τη δεύ­τε­ρη ημέ­ρα του συ­νε­δρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Ετή­σια Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση της IFRRO. Βα­σι­κό θέ­μα ήταν ο απο­λο­γι­σμός του ΔΣ, η αλ­λα­γή του κα­τα­στα­τι­κού και η πραγ­μα­το­ποί­η­ση των αρ­χαι­ρε­σιών.

Κα­τά τη συ­ζή­τη­ση του απο­λο­γι­σμού, έμ­φα­ση δό­θη­κε στο θέ­μα της συμ­με­το­χής των εκ­δο­τών από κοι­νού με τους δη­μιουρ­γούς στους ΟΣΔ, στις εξαι­ρέ­σεις και στους πε­ριο­ρι­σμούς των δι­καιω­μά­των πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας, και στον δη­μό­σιο δα­νει­σμό. Ει­δι­κό­τε­ρα:

α) Εκ­δό­τες και εύ­λο­γη αμοι­βή

Ανα­φο­ρι­κά με την ανα­γνώ­ρι­ση του δι­καιώ­μα­τος των εκ­δο­τών να συμ­με­τέ­χουν στα έσο­δα από εύ­λο­γες αμοι­βές (δι­καί­ω­μα που αμ­φι­σβη­τή­θη­κε με­τά την από­φα­ση του ΔΕΕ στην υπό­θε­ση HP/Reprobel στη Γερ­μα­νία και στην Ελ­λά­δα), η ΙFRRO δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία, ώστε να επι­λυ­θεί το θέ­μα με ει­δι­κή νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που συ­μπε­ρι­λή­φθη­κε στην οδη­γία 790/2019, άρθ. 16. Το θέ­μα αυ­τό εί­ναι θε­με­λιώ­δες για τη λει­τουρ­γία των ορ­γα­νι­σμών. Το ΔΣ της IFRRO ανα­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά:

«Η συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών και η κα­τα­νό­η­ση ότι δη­μιουρ­γοί και εκ­δό­τες έχουν αμ­φό­τε­ροι το δι­καί­ω­μα να συμ­με­τέ­χουν στην αμοι­βή για τις δευ­τε­ρεύ­ου­σες εκ­με­ταλ­λεύ­σεις των δη­μο­σιευ­μέ­νων έρ­γων τους, απο­τε­λούν το θε­μέ­λιο για την επι­τυ­χη­μέ­νη λει­τουρ­γία των ορ­γα­νι­σμών».

β) Εξαι­ρέ­σεις και πε­ριο­ρι­σμοί

Όπως δια­πι­στώ­θη­κε, ο χώ­ρος των ΟΣΔ αντι­με­τω­πί­ζει συ­ντο­νι­σμέ­νη πί­ε­ση, που στο­χεύ­ει στην επέ­κτα­ση του πε­δί­ου των εξαι­ρέ­σε­ων και των πε­ριο­ρι­σμών, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποιεί­ται χρή­ση προ­στα­τευό­με­νων έρ­γων χω­ρίς αμοι­βή ή με μειω­μέ­νες αμοι­βές αδειο­δό­τη­σης. H IFRRO συ­νερ­γά­ζε­ται με τα μέ­λη της κα­θώς και με τη WIPO (World Intellectual Property Organization) και συμ­με­τέ­χει σε διε­θνή fora, προ­κει­μέ­νου να υπε­ρα­σπι­στεί την πά­για θέ­ση της, σύμ­φω­να με την οποία η συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση προ­σφέ­ρει, απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρες λύ­σεις στα ζη­τή­μα­τα πρό­σβα­σης συ­γκρι­τι­κά με τον θε­σμό των εξαι­ρέ­σε­ων και των πε­ριο­ρι­σμών. Επί­σης η IFRRO πα­ρα­κο­λου­θεί στε­νά και υπο­στη­ρί­ζει τις θέ­σεις των ορ­γα­νι­σμών ανα­φο­ρι­κά με την οδη­γία DSM για τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα. Οι τε­λι­κές δια­τά­ξεις κρί­νο­νται ικα­νο­ποι­η­τι­κές, είναι κρίσιμο όμως να ενσωματωθούν σωστά στις εθνικές νομοθεσίες.

γ) Δη­μό­σιος δα­νει­σμός

Όσον αφο­ρά το θέ­μα του δη­μό­σιου δα­νει­σμού, η IFRRO δια­μόρ­φω­σε στρα­τη­γι­κή, με κύ­ριο άξο­να τη στε­νό­τε­ρη πα­ρα­κο­λού­θη­ση και υπο­στή­ρι­ξή του διεθνώς. Επί­σης συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στην επι­τρο­πή του PLR International (Public Lending Right International website) και επι­πλέ­ον δη­μιούρ­γη­σε και ομά­δα ερ­γα­σί­ας.

δ) Εύ­λο­γη αμοι­βή για ιδιω­τι­κή χρή­ση

Ο θε­σμός της εύ­λο­γης αμοι­βής για ιδιω­τι­κή χρή­ση ή στο πλαί­σιο άλ­λων εξαι­ρέ­σε­ων, εί­ναι εξαι­ρε­τι­κά ση­μα­ντι­κός για πολ­λές χώ­ρες. Η IFRRO έχει συ­στή­σει ομά­δα ερ­γα­σί­ας (Equipment Levy Forum), στην οποία προ­ε­δρεύ­ει ο Διευ­θυ­ντής του ΟΣ­ΔΕΛ Γιωρ­γαν­δρέ­ας Ζάν­νος και η οποία συ­νε­δριά­ζει δύο φο­ρές τον χρό­νο. Η ομά­δα ερ­γα­σί­ας ασχο­λή­θη­κε με διά­φο­ρα πρα­κτι­κά ζη­τή­μα­τα, όπως η δια­νο­μή της εύ­λο­γης αμοι­βής, ο ΦΠΑ, οι επα­νε­ξα­γω­γές συ­σκευών, κ.α. Επί­σης ένα ση­μα­ντι­κό θέ­μα, που απα­σχό­λη­σε τη Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση, ήταν η υπο­στή­ρι­ξη της εύ­λο­γης αμοι­βής, ιδιαί­τε­ρα στην ΕΕ, όπου ο θε­σμός αμ­φι­σβη­τεί­ται από τη βιο­μη­χα­νία τε­χνι­κών μέ­σων. Δη­μιουρ­γή­θη­κε και ομά­δα ερ­γα­σί­ας (task force), η οποία θα συ­νερ­γα­στεί με τη Γραμ­μα­τεία της IFRRO για τη δια­μόρ­φω­ση θέ­σε­ων και τη δη­μιουρ­γία επι­κοι­νω­νια­κού υλι­κού.

ε) Αλ­λα­γές κα­τα­στα­τι­κού IFRRO - αρ­χαι­ρε­σί­ες

Οι αλ­λα­γές του κα­τα­στα­τι­κού που προ­τά­θη­καν και εγκρί­θη­καν ομό­φω­να, αφο­ρούν κυ­ρί­ως τυ­πι­κά θέ­μα­τα προ­σαρ­μο­γής στον βελ­γι­κό νό­μο και ρυθ­μί­σεις που κα­θι­στούν πε­ρισ­σό­τε­ρο ευ­έ­λι­κτη την εκ­προ­σώ­πη­ση του ορ­γα­νι­σμού.

Με­τά από τρεις θη­τεί­ες εί­χα­με την απο­χώ­ρη­ση του Rainer Just (VG Wort) από τη θέ­ση του Προ­έ­δρου. Μο­να­δι­κός υπο­ψή­φιος και νέ­ος πλέ­ον Πρό­ε­δρος εί­ναι ο Yngve Slettholm (Kopinor).

Τα υπό­λοι­πα μέ­λη του ΔΣ εί­ναι:

Πρώ­τος Αντι­πρό­ε­δρος: Dora Makwinja (Malawi)

Δεύ­τε­ρος Αντι­πρό­ε­δρος: Tracey Armstrong (ΗΠΑ)

Μέλη ΟΣΔ: Sandra Chastanet (Γαλ­λία), Samantha Holman (Ιρ­λαν­δία), Robert Staats (Γερ­μα­νία)

Μέ­λος Ενώ­σε­ως Δη­μιουρ­γών: Morten Visby (EWC)

Μέ­λος Ενώ­σε­ων Εκ­δο­τών: Sarah Faulder (PLS)

Οι ερ­γα­σί­ες του συ­νε­δρί­ου ολο­κλη­ρώ­θη­καν τις επό­με­νες ημέ­ρες με τη σύ­γκλι­ση των επι­μέ­ρους επι­τρο­πών και των ομά­δων ερ­γα­σί­ας της IFRRO.

Με­τα­ξύ άλ­λων η Πρό­ε­δρος του European Writers Council (EWC) και μέ­λος του ΔΣ της VGWort, Nina George, πα­ρου­σί­α­σε τον θε­σμό της εύ­λο­γης αμοι­βής και τη ση­μα­σία του για τους δη­μιουρ­γούς στο σύγ­χρο­νο τε­χνο­λο­γι­κό και οι­κο­νο­μι­κό πε­ρι­βάλ­λον.

Η πλή­ρης πα­ρου­σί­α­ση της Nina George εί­ναι δια­θέ­σι­μη εδώ.

Οι ερ­γα­σί­ες του συ­νε­δρί­ου στέ­φθη­καν με από­λυ­τη επι­τυ­χία και οι σύ­νε­δροι ανα­νέ­ω­σαν το ρα­ντε­βού τους για το επό­με­νο συ­νέ­δριο, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στη Σι­γκα­πού­ρη το Νο­έμ­βριο του 2020.

  Επιστροφή