ΟΣΔΕΛ

Τον Σεπτέμβριο ξεκινά η διανομή δικαιωμάτων 2021 σε 5.500 συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους κι εκδότες

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3239-τον-σεπτέμβριο-ξεκινά-η-διανομή-δικαιωμάτων-2021-σε-5-500-συγγραφείς-μεταφραστές-δημοσιογράφους-κι-εκδότες

Αυξημένο κατά 51,66% θα είναι για το έτος 2021 το ποσό που θα διανείμει ο ΟΣΔΕΛ σε περισσότερους από 5.500 συμβασιούχους του, συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους κι εκδότες βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2.629.370,71€, έναντι 1.733.737€ που διανεμήθηκαν το 2020. Σημειωτέον ότι στο προαναφερθέν ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από την αδειοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η διανομή των οποίων στους δικαιούχους θα γίνει σ’ επόμενο χρόνο.

Η αύ­ξη­ση του πο­σού δια­νο­μής για το 2021 οφεί­λε­ται κα­τά κύ­ριο λό­γο στην εν­σω­μά­τω­ση, όπως προβλέπει ο ν. 4481/17, της εί­σπρα­ξης της εύ­λο­γης αμοι­βής του 2% από τους ει­σα­γω­γείς ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών και φο­ρη­τών ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών (τα­μπλε­τών και κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων).

Επι­πλέ­ον εφέ­τος, με­τά από από­φα­ση της Γε­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης του ΟΣ­ΔΕΛ, στο συ­νο­λι­κό πο­σό προς διανομή προ­στέ­θη­καν 179.001,19€, που προ­έρ­χονται από πα­ρα­γρα­φέ­ντα του έτους 2009. Ση­μειώ­νε­ται ότι το αντί­στοι­χο πο­σό από πα­ρα­γρα­φέ­ντα για το 2020 ήταν 226.121,70€.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά ποσά που θα διανεμηθούν ανά κατηγορία εσόδων αναλύονται ως εξής:

Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής βιβλίων (συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες): 1.312.206,82€, έναντι 901.839,78€ το 2020.

Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής επιστημονικών περιοδικών (συγγραφείς, εκδότες): 456.461,99€, έναντι 263.197,31.€ το 2020.

Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής Τύπου (δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου): 413.701,05€, έναντι 337.707,77€ το 2020.

Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής ιστοσελίδων (δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου): 220.800,71€ (έσοδα 2019 και 2020). Αξίζει να σημειωθεί ότι εφέτος, είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί διανομή εσόδων από την εύλογη αμοιβή 2% στους δημοσιογράφους και στους αρθρογράφους, οι οποίοι εργάζονται σε ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Εύλογη αμοιβή για τη χρήση έργων του λόγου σε οπτικοακουστικά μέσα (συγγραφείς, μεταφραστές): 28.617,55€, έναντι 41.083,92€ το 2020 (έσοδα 2018 και 2019).

Αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης (εκδότες Τύπου): 197.582,58€, έναντι 189.908,90€ το 2020.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξε­κι­νή­σει στα­δια­κά η απο­στο­λή προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νων ενη­με­ρώ­σε­ων προς τους δι­καιού­χους, μέ­σω ηλε­κτρο­νι­κού μη­νύ­μα­τος. Η σει­ρά των πλη­ρω­μών επι­λέ­γε­ται τυ­χαία, μέ­σω αλ­γο­ρίθ­μου, συ­νε­πώς οι δι­καιού­χοι δεν χρειά­ζε­ται να επι­κοι­νω­νούν με τον ΟΣ­ΔΕΛ σχε­τι­κά με την ημε­ρο­μη­νία πλη­ρω­μής τους.

Όπως ήδη ισχύει από πέρυσι, λόγω της κα­τάρ­γη­σης του ΦΠΑ στα έσο­δα της εύ­λο­γης αμοι­βής, ο Οργανισμός εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να εκ­δί­δει πα­ρα­στα­τι­κό για το πο­σό που πα­ρα­κρα­τεί για τα δια­χει­ρι­στι­κά του έξο­δα κι αντίστοιχα οι δικαιούχοι να εκδίδουν παραστατικό για το σύνολο των μεικτών εσόδων τους.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι για την προ­στα­σία της υγεί­ας τό­σο των συμ­βα­σιού­χων, όσο και των ερ­γα­ζό­με­νων του Ορ­γα­νι­σμού και σύμ­φω­να με τους κα­νό­νες που επι­βά­λλουν τα υγειονομικά πρω­τό­κολ­λα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19, όλες οι συ­ναλ­λα­γές θα πραγ­μα­το­ποιού­νται εξ απο­στά­σε­ως, ηλε­κτρο­νι­κά και τη­λε­φω­νι­κά, ενώ δεν θα εί­ναι δυ­να­τές οι επι­σκέ­ψεις στα γρα­φεία του ΟΣ­ΔΕΛ.


Διευκρινίσεις όρων διανομής δικαιωμάτων

Το δι­καί­ω­μα της εύ­λο­γης αμοι­βής απο­τε­λεί τη δί­καιη απο­ζη­μί­ω­ση των δι­καιού­χων (δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών), για τις ανα­πα­ρα­γω­γές των έρ­γων τους, που πραγ­μα­το­ποιούν ιδιώ­τες για προ­σω­πι­κή τους χρή­ση. Συ­γκε­κρι­μέ­να, η εύ­λο­γη αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται σε πο­σο­στό που κα­θο­ρί­ζει ο νό­μος, επί της αξί­ας των τε­χνι­κών μέ­σων και του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία, μέ­σων δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποιού­νται από ιδιώ­τες (εί­τε στο σπί­τι τους, εί­τε στον χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους), για να ανα­πα­ρά­γουν έρ­γα λό­γου (μέ­σω φω­το­τύ­πη­σης, αντι­γρα­φής, εκτύ­πω­σης ή ψη­φια­κής ανα­πα­ρα­γω­γής) και ει­σπράτ­τε­ται από τους ει­σα­γω­γείς των τε­χνι­κών μέ­σων (ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, φο­ρη­τές ηλε­κτρο­νι­κές συ­σκευές -τα­μπλέτες και κι­νη­τά τη­λέφωνα).

Η αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης διασφαλίζει τη νόμιμη χρήση αποκομμάτων του τύπου από τις εταιρείες αποδελτίωσης και τους πελάτες τους, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, κα­θώς και την απο­ζη­μί­ω­ση των δικαιούχων για τη χρή­ση αυ­τή.

(Σεπτέμβριος 2021)