Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ομιλίες, Εισηγήσεις και Συζητήσεις του Παγκόσμιου Συνεδρίου IFRRO 2018

A' ημέ­ρα ερ­γα­σιών: 23 Οκτω­βρί­ου 2018

Έναρ­ξη και πα­ρου­σί­α­ση θε­μά­των και εισηγητών:

Tracey Armstrong, Πρόεδρος Συνεδρίου IFRRO και Διευθύνουσα Σύμβουλος Copyright Clearance Center, ΗΠΑ [video link] (youtube ανοί­γει νέο πα­ρά­θυ­ρο)

Copyright and Collective Management in the 21st Century (Πνευματικά Δικαιώματα και Συλλογική Διαχείριση τον 21ο αιώνα).

Sylvie Forbin, Αναπλ. Γενική Διευθύντρια, Πνευματικά Δικαιώματα και Δημιουργοί, Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) [video link]

Χαιρετισμοί:

Reiner Just, Πρό­ε­δρος της IFRRO και Joint Managing Director του VG WORT, Γερμανία) [video link]

Edward Hasbrouck, Αναπληρωτή Πρόεδρο Δ.Σ. της IFRRO, συγγραφέα, συνδιευθυντή του τομέα Βιβλίων του National Writers Union, ΗΠΑ) [video link]

Ομιλίες:

Artificial Intelligence and Copyright: The Rise of the Machine (Τεχνητή Νοημοσύνη και Πνευματικά Δικαιώματα: Η Άνοδος της Μηχανής)

Matthias Röder, Διευθύνων Σύμβουλος, Ινστιτούτο Karajan (Αυστρία) [video link]

Blockchain and the Future of Licensing: Hype or Reality? (Blockchain και το μέλλον της αδειοδότησης: Hype ή πραγματικότητα;)

Στράτος Τζοάννος, Υπεύθυνος Έργων στο Athens Technology Center [video link] - [.pdf]

Συζήτηση πάνελ: Copyright in the age of Machines – A Conversation (Πνευματικά Δικαιώματα την εποχή των Μηχανών)

Συντονισμός: Tracey Armstrong, CEO, και Μπάμπης Μαρμάνης, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Τεχνολογίας, CCC (ΗΠΑ)

Συμμετέχοντες:

Matthias Röder, Διευθύνων Σύμβουλος, Ινστιτούτο Karajan (Αυστρία)

Στράτος Τζοάννος, Υπεύθυνος Έργων στο Athens Technology Center

Roanie Levy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Access Copyright (Καναδάς), η οποία αναφέρθηκε εκτενώς και στη δοκιμή με τεχνολογία Blockchain που διεξάγεται στον Καναδά [video link]

Σημείωση: Πε­ρισ­σό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση για την τε­χνο­λο­γία Blockchain μπο­ρεί­τε να βρείτε στο Blockchain and Copyright Symposium που ορ­γα­νώ­θη­κε από το Institute for Information Law (IViR) του University of Amsterdam το 2017.

EdTech: The Evolution of Education and Technology (EdTech: Η εξέλιξη στην Εκπαίδευσης και την Τεχνολογία)

James Gray, CEO, Kortext [video link] - [.pdf]

Συζήτηση πάνελ: Collective Licensing and Content Delivery in Education (Συλλογική Αδειοδότηση και Πρόσβαση στο Περιεχόμενο στην Εκπαίδευση)

Συντονισμός: Sarah Faulder, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Publishers Licensing Services (Η.Β.) [video link]

Συμμετέχοντες:

Frederique Couette, Διευθύντρια, Copibec (Καναδάς), αναφέρθηκε στην πλατφόρμα “Samuel” [video link]

Piero Attanasio, Διεθνείς Σχέσεις, AIE (Ιταλία), ο οποίος παρουσίασε την Ιτα­λι­κή πλατ­φόρ­μα για "Collective Licensing and Content Delivery in Education" [video link]

Αντώνης Καρατζάς, Εκδότης και Πρόεδρος, ΟΣΔΕΛ, ο οποίος αναφέρθηκε στην κα­τά­στα­ση στην Ελ­λά­δα σχε­τι­κά με τις Εκ­παι­δευ­τι­κές εκ­δό­σεις [video link]

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση που ακολούθησε με τους συνέδρους [video link].

Συζήτηση πάνελ: Technology and News: Copyright Implications (Ειδήσεις και Τεχνολογία: Επίδραση στα Πνευματικά Δικαιώματα)

Συντονισμός Sandra Chastanet, Διευθύντρια Δικαιούχων & Διεθνών Σχέσεων, CFC (Γαλλία), η οποία παρουσίασε και τις τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στην Ευ­ρω­παϊ­κή Νο­μο­λο­γία [video link].

Συμμετέχοντες:

Johanna Vehkoo, Δημοσιογράφος και Συγγραφέας (Φινλανδία)

Σοφία Καρακεβά, Στέλεχος Marketing & Επικοινωνίας, DataScouting και Αντιπρόεδρος, FIBEP, η οποία παρουσίασε και την εφαρμογή "Monitoring and Tagging Hate Speech in Social Media" [video link] - [.pdf]


Β΄Ημέρα εργασιών: 24 Οκτω­βρί­ου 2018

Χαι­ρε­τι­σμός της Υπουρ­γού Πο­λι­τι­σμού κυ­ρί­ας Μυρ­σί­νης Ζορ­μπά [video link]

Μελ­λο­ντι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός σε συ­νάρ­τη­ση με τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των δη­μιουρ­γών και τη συλ­λο­γι­κή τους δια­χεί­ρι­ση

Αποτελέσματα ερευνών και εφαρμογών: Παγκόσμιο όραμα και στρατηγικό πλαίσιο της IFLA

Gerard Leitner, Chairman, IFLA [video link]

Technology and Copyright (Οι τάσεις στην τεχνολογία και τι αυτές σημαίνουν για τα πνευματικά δικαιώματα)

Michael Healy, Executive Director, International Relations, CCC, ΗΠΑ [video link]

Technology Trends – What do they mean for Copyright, Licensing and RROs (Τεχνολογικές Εξελίξεις: Αδειοδότηση και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης)

Μπάμπης Μαρμάνης, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Τεχνολογίας, CCC (ΗΠΑ) [video link]

Technology and Creators Rights (Η Τεχνολογία και πώς επη­ρε­ά­ζει τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των δημιουργών)

Adam Suckling, CEO, Copyright Agency, Αυστραλία [video link]

Artificial Intelligence and Academic Publishing (Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιστημονικές εκδόσεις)

Sadia Shahid, Director of Strategy, wizdom.ai, Informa [video link]

Ακολούθησε συζήτηση των συνέδρων [video link]

Το Συνέδριο, ήταν και το τελευταίο για τον Christian Roblin, πρόεδρο του γαλλικού οργανισμού Sofia, και ηγετική φυσιογνωμία στη διεθνή κοινότητα για τα θέματα δημόσιου δανεισμού και εύλογης αμοιβής των δημιουργών, ο οποίος και συνταξιοδοτείται. Ο Christian Roblin, φιλέλληνας, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του συμπεριέλαβε και απόσπασμα στην Ελληνική γλώσσα. [.pdf]Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες από το κανάλι του ΟΣΔΕΛ στην Αγγλική γλώσσα.

  Επιστροφή