Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου η διανομή 2019 σε συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες

1.450.933,45 θα δια­νε­μη­θούν από τον ΟΣΔΕΛ σε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 4.500 συγ­γρα­φείς, δη­μο­σιο­γρά­φους και εκ­δό­τες βι­βλί­ων, εφη­με­ρί­δων και πε­ριο­δι­κών.

Το συ­νο­λι­κό πο­σό διανομής (1.450.933,45€) είναι αυξημένο κατά 54,80% σε σχέση με το 2018 (937.306,78€) και ανα­λύ­ε­ται ως εξής:

Η αύξηση του συνολικού ποσού διανομής οφείλεται, αφενός, στην αύξηση των εσόδων του ΟΣΔΕΛ το 2018 έναντι του 2017 και αφετέρου στο ότι στο συ­νο­λι­κό πο­σό των δια­νε­μό­με­νων πο­σών 2019 έχει συ­μπε­ρι­λη­φθεί, μετά από από­φα­ση της ΓΣ και του ΔΣ του ΟΣ­ΔΕΛ, το πο­σό των 400.257,91€ το οποίο προ­έρ­χε­ται από πα­ρα­γρα­φέ­ντα πο­σά ετών μέχρι και το 2007 (βά­σει του ν. 4481/2017), έναντι 213.456€ που είχαν προστεθεί στη διανομή 2018. Με απόφαση ΔΣ στην εφετινή διανομή δεν θα υπάρχουν ελάχιστα ποσά ενώ θα υπάρχει μέγιστο ποσό δικαιωμάτων για κάθε διανομή εύλογης αμοιβής ανά δημιουργό.

Από τις 13/11/2019 θα ξεκινήσει σταδιακά η αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων για τις πληρωμές προς τους δικαιούχους. Η σειρά των πληρωμών επιλέγεται τυχαία μέσω αλγορίθμου (συνεπώς οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να επικοινωνούν με τον ΟΣΔΕΛ σχετικά με το πότε θα πληρωθούν).

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την προ­έ­λευ­ση των εσό­δων του ΟΣ­ΔΕΛ και τον τρό­πο δια­νο­μής τους, επι­σκε­φθεί­τε την ιστο­σε­λί­δα του Ορ­γα­νι­σμού, www.osdel.gr.

_______________________________________________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­

Διευκρινίσεις όρων διανομής δικαιωμάτων:

*Εύλο­γη αμοι­βή εί­ναι η απο­ζη­μί­ω­ση που προ­βλέ­πε­ται από το άρ­θρο 18 του ν. 2121/1993 για ανα­πα­ρα­γω­γές ενός έρ­γου που πραγ­μα­το­ποιού­νται από ιδιώ­τες για την προ­σω­πι­κή τους χρή­ση.

Η εύ­λο­γη αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται σε πο­σο­στό που κα­θο­ρί­ζει ο νό­μος επί της αξί­ας των τε­χνι­κών μέ­σων και του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία που χρη­σι­μο­ποιού­νται από ιδιώ­τες (εί­τε στο σπί­τι τους εί­τε στο χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους) για να ανα­πα­ρά­γουν (φω­το­τυ­πή­σουν, αντι­γρά­ψουν ή/και εκτυ­πώ­σουν) έρ­γα και ει­σπράτ­τε­ται από τους ει­σα­γω­γείς των τε­χνι­κών μέ­σων (φω­το­τυ­πι­κών μη­χα­νη­μά­των, εκτυ­πω­τών κ.λπ.)

**Αδειο­δό­τη­ση εκ­παι­δευ­τι­κών ιδρυ­μά­των εί­ναι η αμοι­βή που ει­σπράτ­τει ο ΟΣ­ΔΕΛ από εκ­παι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα για τη χρή­ση (ανα­πα­ρα­γω­γή και δια­νο­μή σε σπου­δα­στές) απο­σπα­σμά­των από βι­βλία ή άρ­θρων από πε­ριο­δι­κά.

***Αδειο­δό­τη­ση υπη­ρε­σιών απο­δελ­τί­ω­σης εί­ναι η αμοι­βή των εκ­δο­τών Τύ­που που ει­σπράτ­τει ο ΟΣ­ΔΕΛ από τις εται­ρεί­ες απο­δελ­τί­ω­σης και τους πε­λά­τες τους για τη χρή­ση απο­κομ­μά­των Τύ­που (ανα­πα­ρα­γω­γή, δια­νο­μή, απο­θή­κευ­ση κ.λπ.).

(NL: Οκτώβριος 2019)

  Επιστροφή