Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Στις 12 Οκτωβρίου ξεκινά η διανομή δικαιωμάτων 2020 σε συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες

Αυξημένο κατά 36% θα είναι, για το έτος 2020, το ποσό που θα διανείμει ο ΟΣΔΕΛ, σε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 5.000 συγ­γρα­φείς, μεταφραστές, δη­μο­σιο­γρά­φους και εκ­δό­τες βι­βλί­ων, εφη­με­ρί­δων και πε­ριο­δι­κών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.969.726€, έναντι 1.450.933,45€, που διανεμήθηκε το 2019.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά ποσά που θα διανεμηθούν ανά κατηγορία εσόδων ανα­λύ­ονται ως εξής:

Η αύξηση του συνολικού ποσού διανομής για το 2020, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενσωμάτωση της είσπραξης της εύλογης αμοιβής του 2% από τους εισαγωγείς ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (ταμπλετών και έξυπνων κινητών τηλεφώνων). Επιπλέον εφέτος, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΣΔΕΛ, στο συνολικό ποσό των εσόδων του έτους 2019, προστέθηκε το ποσό των 226.121,70€, που προέρχεται από παραγραφέντα ποσά παρελθόντων ετών μέχρι και το 2008 (βάσει του ν. 4481/2017). Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσό από παραγραφέντα για το 2019, ήταν 400.257,91€.

Από την εφετινή διανομή και στο εξής, δεδομένης της κατάργησης του ΦΠΑ στα έσοδα της εύλογης αμοιβής, ο ΟΣΔΕΛ είναι υποχρεωμένος να εκδίδει παραστατικό για το ποσό που παρακρατεί για τα διαχειριστικά του έξοδα.

Αρχές Οκτωβρίου θα ξε­κι­νή­σει στα­δια­κά η απο­στο­λή προσωποποιημένων ενημερώσεων για τις πληρω­μές προς τους δι­καιού­χους, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η σει­ρά των πλη­ρω­μών επι­λέ­γε­ται τυ­χαία, μέ­σω αλ­γο­ρίθ­μου, συ­νε­πώς οι δι­καιού­χοι δεν χρειά­ζε­ται να επι­κοι­νω­νούν με τον ΟΣ­ΔΕΛ σχε­τι­κά με την ακριβή ημερομηνία πληρωμής τους.

Επισημαίνεται ότι για την προστασία της υγείας τόσο των συμβασιούχων, όσο και των εργαζομένων του Οργανισμού και σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλει το πρωτόκολλο υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, ενώ δεν θα είναι δυνατές οι επισκέψεις στα γραφεία του ΟΣΔΕΛ.

____________________________________________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­

Διευ­κρι­νί­σεις όρων δια­νο­μής δι­καιω­μά­των

* Το δι­καί­ω­μα της εύ­λο­γης αμοι­βής απο­τε­λεί τη δί­καιη απο­ζη­μί­ω­ση των δι­καιού­χων (δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών), για τις ανα­πα­ρα­γω­γές των έρ­γων τους, που πραγ­μα­το­ποιούν ιδιώ­τες για προ­σω­πι­κή τους χρή­ση. Συ­γκε­κρι­μέ­να, η εύ­λο­γη αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται σε πο­σο­στό που κα­θο­ρί­ζει ο νό­μος, επί της αξί­ας των τε­χνι­κών μέ­σων και του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία, μέ­σων δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποιού­νται από ιδιώ­τες (εί­τε στο σπί­τι τους, εί­τε στον χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους), για να ανα­πα­ρά­γουν έρ­γα λό­γου (μέ­σω φω­το­τύ­πη­σης, αντι­γρα­φής, εκτύ­πω­σης ή ψη­φια­κής ανα­πα­ρα­γω­γής) και ει­σπράτ­τε­ται από τους ει­σα­γω­γείς των τε­χνι­κών μέ­σων (φω­το­τυ­πι­κών μη­χα­νη­μά­των, εκτυ­πω­τών, Η/Υ, έξυπνων κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων και τα­μπλε­τών).

** Το δι­καί­ω­μα ανα­πα­ρα­γω­γής και ψη­φια­κής χρή­σης απο­σπα­σμά­των βι­βλί­ων, εφη­με­ρί­δων ή πε­ριο­δι­κών από εκ­παι­δευ­τι­κούς ορ­γα­νι­σμούς, εται­ρί­ες απο­δελ­τί­ω­σης και επι­χει­ρή­σεις δια­σφα­λί­ζει τη νό­μι­μη πρό­σβα­ση και χρή­ση των έρ­γων των δι­καιού­χων (δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών), κα­θώς και την απο­ζη­μί­ω­σή τους για τη χρή­ση αυ­τή.

(Σεπτέμβριος 2020)

  Επιστροφή