Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σε εξέλιξη το Ε' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής των συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣ­ΔΕΛ από την ίδρυ­σή του, σύμ­φω­να με τη διε­θνή πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν οι Ορ­γα­νι­σμοί Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης και όπως ορί­ζουν η Οδη­γία (ΕΕ) 2014/26 και ο ν. 4481/2017, δια­θέ­τει μέ­ρος των εσό­δων του για κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς προς όφε­λος των συμ­βα­σιού­χων του.

Με το Α' Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής (ΠΟΑ), που υλο­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία το 2019, ο Ορ­γα­νι­σμός προ­χώ­ρη­σε στη συ­στη­μα­τι­κή στή­ρι­ξη συγ­γρα­φέ­ων με χα­μη­λά ει­σο­δή­μα­τα. Το Β' Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής, που ολο­κλη­ρώ­θη­κε τον Ιού­νιο του 2021, ήταν διευ­ρυ­μέ­νο, κα­θώς εκτός από τους συγ­γρα­φείς απευ­θυ­νό­ταν για πρώ­τη φο­ρά σε με­τα­φρα­στές, δη­μο­σιο­γρά­φους και αρ­θρο­γρά­φους επι­στη­μο­νι­κών πε­ριο­δι­κών. Στο ίδιο διευ­ρυ­μέ­νο πλαί­σιο υλο­ποι­ή­θη­καν με επι­τυ­χία το Γ’ Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής τον Νο­έμ­βριο του 2021 και το Δ’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρω­γής τον Οκτώβριο του 2022.

Στις 9 Οκτωβρίου 2023 ξεκίνησε το Ε’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής του ΟΣΔΕΛ μέσω του οποίου θα διατεθούν 100.000 ευρώ σε συγγραφείς, δημοσιογράφους και μεταφραστές, με βάση κοινωνικά κριτήρια. Το ποσό αυτό προέρχεται από δικαιώματα προς διανομή τα οποία, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017, δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση δέκα ετών. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2023.

Το Ε’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους ΠΟΑ:

  • Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής Συγ­γρα­φέ­ων: από 09/10 έως 27/10
  • Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής Δη­μο­σιο­γρά­φων: από 16/10 έως 03/11
  • Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής Με­τα­φρα­στών: από 23/10 έως 10/11

Ακο­λου­θούν οι σύν­δε­σμοι που οδη­γούν στις ανα­κοι­νώ­σεις των Προ­γραμ­μά­των Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής, όπου μπο­ρεί­τε να δεί­τε ανα­λυ­τι­κά τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις συμ­με­το­χής:

1. Ε’ ΠΟΑ Συγγραφέων 1.1 Αίτηση συμμετοχής

2. Ε’ ΠΟΑ Δημοσιογράφων 2.1 Αίτηση συμμετοχής

3. Ε’ ΠΟΑ Μεταφραστών 3.1 Αίτηση συμμετοχής

(Οκτώβριος 2023)

  Επιστροφή