Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σε εξέλιξη η διανομή δικαιωμάτων 2021 σε 5.500 συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους κι εκδότες

Αυ­ξη­μέ­νο κα­τά 51,66% εί­ναι για το έτος 2021 το πο­σό που δια­νέ­μει ο ΟΣ­ΔΕΛ σε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 5.500 συμ­βα­σιού­χους του, συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές, δη­μο­σιο­γρά­φους κι εκ­δό­τες βι­βλί­ων, εφη­με­ρί­δων, πε­ριο­δι­κών και ιστο­σε­λί­δων. Το συ­νο­λι­κό πο­σό ανέρ­χε­ται σε 2.629.370,71€, ένα­ντι 1.733.737€ που δια­νε­μή­θη­καν το 2020. Ση­μειω­τέ­ον ότι στο προ­α­να­φερ­θέν πο­σό δεν συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα έσο­δα από την αδειο­δό­τη­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών ιδρυ­μά­των, η δια­νο­μή των οποί­ων στους δι­καιού­χους θα γί­νει σ’ επό­με­νο χρό­νο.

Η αύ­ξη­ση του πο­σού της εφετινής δια­νο­μής οφεί­λε­ται κα­τά κύ­ριο λό­γο στην εν­σω­μά­τω­ση, όπως προ­βλέ­πει ο ν. 4481/17, της εί­σπρα­ξης της εύ­λο­γης αμοι­βής του 2% από τους ει­σα­γω­γείς ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών και φο­ρη­τών ηλε­κτρο­νι­κών συ­σκευών (τα­μπλε­τών και κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων).

Επι­πλέ­ον εφέ­τος, με­τά από από­φα­ση της Γε­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης του ΟΣ­ΔΕΛ, στο συ­νο­λι­κό πο­σό προς δια­νο­μή προ­στέ­θη­καν 179.001,19€, που προ­έρ­χονται από πα­ρα­γρα­φέ­ντα του έτους 2009. Ση­μειώ­νε­ται ότι το αντί­στοι­χο πο­σό από πα­ρα­γρα­φέ­ντα για το 2020 ήταν 226.121,70€.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, τα κα­θα­ρά πο­σά που αντιστοιχούν σε κάθε κα­τη­γο­ρία εσό­δων ανα­λύ­ο­νται ως εξής:

Εύ­λο­γη αμοι­βή ιδιω­τι­κής ανα­πα­ρα­γω­γής βι­βλί­ων (συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές, εκ­δό­τες): 1.312.206,82€, ένα­ντι 901.839,78€ το 2020.

Εύ­λο­γη αμοι­βή ιδιω­τι­κής ανα­πα­ρα­γω­γής επι­στη­μο­νι­κών πε­ριο­δι­κών (συγ­γρα­φείς, εκ­δό­τες): 456.461,99€, ένα­ντι 263.197,31.€ το 2020.

Εύ­λο­γη αμοι­βή ιδιω­τι­κής ανα­πα­ρα­γω­γής Τύ­που (δη­μο­σιο­γρά­φοι, εκ­δό­τες Τύ­που): 413.701,05€, ένα­ντι 337.707,77€ το 2020.

Εύ­λο­γη αμοι­βή ιδιω­τι­κής ανα­πα­ρα­γω­γής ιστο­σε­λί­δων (δη­μο­σιο­γρά­φοι, εκ­δό­τες Τύ­που): 220.800,71€ (έσο­δα 2019 και 2020). Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι εφέ­τος εί­ναι η πρώ­τη φο­ρά που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δια­νο­μή εσό­δων από την εύ­λο­γη αμοι­βή 2% στους δη­μο­σιο­γρά­φους και στους αρ­θρο­γρά­φους, οι οποί­οι ερ­γά­ζο­νται σε ενη­με­ρω­τι­κές ιστο­σε­λί­δες.

Εύ­λο­γη αμοι­βή για τη χρή­ση έρ­γων του λό­γου σε οπτι­κο­α­κου­στι­κά μέ­σα (συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές): 28.617,55€, ένα­ντι 41.083,92€ το 2020 (έσο­δα 2018 και 2019).

Αδειο­δό­τη­ση υπη­ρε­σιών απο­δελ­τί­ω­σης (εκ­δό­τες Τύ­που): 197.582,58€, ένα­ντι 189.908,90€ το 2020.

Όπως ήδη ισχύ­ει από πέ­ρυ­σι, λό­γω της κα­τάρ­γη­σης του ΦΠΑ στα έσο­δα της εύ­λο­γης αμοι­βής, ο Ορ­γα­νι­σμός εί­ναι υπο­χρε­ω­μέ­νος να εκ­δί­δει πα­ρα­στα­τι­κό για το πο­σό που πα­ρα­κρα­τεί για τα δια­χει­ρι­στι­κά του έξο­δα κι αντί­στοι­χα οι δι­καιού­χοι να εκ­δί­δουν πα­ρα­στα­τι­κό για το σύ­νο­λο των μει­κτών εσό­δων τους.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι για την προ­στα­σία της υγεί­ας τό­σο των συμ­βα­σιού­χων, όσο και των ερ­γα­ζό­με­νων του Ορ­γα­νι­σμού και σύμ­φω­να με τους κα­νό­νες που επι­βά­λλουν τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα για τον πε­ριο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς του Covid-19, όλες οι συ­ναλ­λα­γές θα πραγ­μα­το­ποιού­νται εξ απο­στά­σε­ως, ηλε­κτρο­νι­κά και τη­λε­φω­νι­κά, ενώ δεν θα εί­ναι δυ­να­τές οι επι­σκέ­ψεις στα γρα­φεία του ΟΣ­ΔΕΛ.


Διευ­κρι­νί­σεις όρων δια­νο­μής δι­καιω­μά­των

Το δι­καί­ω­μα της εύ­λο­γης αμοι­βής απο­τε­λεί τη δί­καιη απο­ζη­μί­ω­ση των δι­καιού­χων (δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών), για τις ανα­πα­ρα­γω­γές των έρ­γων τους, που πραγ­μα­το­ποιούν ιδιώ­τες για προ­σω­πι­κή τους χρή­ση. Συ­γκε­κρι­μέ­να, η εύ­λο­γη αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται σε πο­σο­στό που κα­θο­ρί­ζει ο νό­μος, επί της αξί­ας των τε­χνι­κών μέ­σων και του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία, μέ­σων δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποιού­νται από ιδιώ­τες (εί­τε στο σπί­τι τους, εί­τε στον χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους), για να ανα­πα­ρά­γουν έρ­γα λό­γου (μέ­σω φω­το­τύ­πη­σης, αντι­γρα­φής, εκτύ­πω­σης ή ψη­φια­κής ανα­πα­ρα­γω­γής) και ει­σπράτ­τε­ται από τους ει­σα­γω­γείς των τε­χνι­κών μέ­σων (ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, φο­ρη­τές ηλε­κτρο­νι­κές συ­σκευές -τα­μπλέτες και κι­νη­τά τη­λέφωνα).

Η αδειο­δό­τη­ση υπη­ρε­σιών απο­δελ­τί­ω­σης δια­σφα­λί­ζει τη νό­μι­μη χρή­ση απο­κομ­μά­των του τύ­που από τις εται­ρεί­ες απο­δελ­τί­ω­σης και τους πε­λά­τες τους, επι­χει­ρή­σεις και φο­ρείς του δη­μο­σί­ου, κα­θώς και την απο­ζη­μί­ω­ση των δι­καιού­χων για τη χρή­ση αυ­τή.

(Σεπτέμβριος 2021)

  Επιστροφή