Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ξεκίνησε η διανομή πνευματικών δικαιωμάτων 2023 σε 6.000 συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ

Ξε­κί­νη­σε τον Ιού­νιο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η δια­νο­μή των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των σε πε­ρισ­σό­τε­ρους από 6.000 συμβασιούχους του ΟΣΔΕΛ, συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές, δη­μο­σιο­γρά­φους και εκ­δό­τες βι­βλί­ων, εφη­με­ρί­δων, πε­ριο­δι­κών, ιστο­σε­λί­δων.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί εφέτος ανέρχεται στα 3.131.634,99 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλήφθηκαν 207.510,71 ευρώ, τα οποία προέρχονται από παραγραφέντα ποσά των ετών 2010 και 2011. Με τον όρο παραγραφέντα εννοούνται τα ποσά τα οποία δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και παραγράφηκαν μετά την παρέλευση 10 ετών, σύμφωνα με τον ν. 4481/2017.

Τα καθαρά ποσά που θα διανεμηθούν ανά κατηγορία εσόδων αναλύονται ως εξής:

Να σημειώσουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει σταδιακά η αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προσωποποιημένων ενημερώσεων προς τους δικαιούχους με πληροφορίες για τη διαδικασία εξόφλησής τους. Διευκρινίζουμε ότι η χρονική σειρά των ενημερώσεων επιλέγεται τυχαία μέσω αλγορίθμου και η όλη διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Προτεραιότητα για τον ΟΣΔΕΛ παραμένει πάντα η αποτελεσματική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των συμβασιούχων του. Στην κατεύθυνση αυτή ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για την αύξηση των εσόδων και άρα και των διανεμόμενων ποσών, με απώτερους στόχους αφενός τη βελτίωση της κατάστασης δημιουργών και εκδοτών και αφετέρου τη βελτιστοποίηση των συνθηκών για τη συνέχιση της δημιουργικής διαδικασίας.

Σχε­τι­κά με τη δια­νο­μή δι­καιω­μά­των

  • Το δι­καί­ω­μα της εύ­λο­γης αμοι­βής απο­τε­λεί τη δί­καιη απο­ζη­μί­ω­ση των δι­καιού­χων (δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών), για τις ανα­πα­ρα­γω­γές των έρ­γων τους, που πραγ­μα­το­ποιούν ιδιώ­τες για προ­σω­πι­κή τους χρή­ση. Συ­γκε­κρι­μέ­να, η εύ­λο­γη αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται σε πο­σο­στό που κα­θο­ρί­ζει ο νό­μος, επί της αξί­ας των τε­χνι­κών μέ­σων και του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία, μέ­σων δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποιού­νται από ιδιώ­τες (εί­τε στο σπί­τι τους, εί­τε στον χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους), για να ανα­πα­ρά­γουν έρ­γα λό­γου (μέ­σω φω­το­τύ­πη­σης, αντι­γρα­φής, εκτύ­πω­σης ή ψη­φια­κής ανα­πα­ρα­γω­γής) και ει­σπράτ­τε­ται από τους ει­σα­γω­γείς των τε­χνι­κών μέ­σων (ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, φο­ρη­τές ηλε­κτρο­νι­κές συ­σκευές, τα­μπλέτες και κι­νη­τά τη­λέφωνα).
  • Η αδειο­δό­τη­ση υπη­ρε­σιών απο­δελ­τί­ω­σης δια­σφα­λί­ζει τη νό­μι­μη χρή­ση απο­κομ­μά­των του Τύ­που από τις εται­ρί­ες απο­δελ­τί­ω­σης και τους πε­λά­τες τους, επι­χει­ρή­σεις και φο­ρείς του δη­μο­σί­ου, κα­θώς και την απο­ζη­μί­ω­ση των δι­καιού­χων για τη χρή­ση αυ­τή.

(Ιούνιος 2023)

  Επιστροφή